מצודות על ירמיהו ב ח


מצודת דוד

"ואחרי לא יועילו הלכו" - הולכים אחר דברים שאין בהם תועלת והם הפסילים שאין בהם ממש

"לא ידעוני" - לא רצו לדעת ולהכיר גודל רוממותי

"והרועים" - המה מלכי ישראל מרדו בי

"והנביאים" - נביאי השקר מתנבאים בשם הבעל

"ותופשי התורה" - הם הסנהדרין אשר עליהם משפטי התורה

"לא אמרו איה ה'" - לא הזהירו לעם לומר איה ה' למה תעזבו אותו

"הכהנים" - אשר עליהם להורות דרכי ה' כמ"ש כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)

מצודת ציון

"ותפשי" - ענין אחיזה כמו כי יתפוש איש באחיו (ישעיהו ג)

"בבעל" - שם עכו"ם

"יועילו" - מלשון תועלת