מצודות על ירמיהו ב ו


מצודת דוד

"לא עבר" - בדרך העברה

"ולא ישב" - בקביעות מקום

"בארץ וגו'" - כפל הדבר במ"ש פעמים רבות להפלגת הענין וכדרך המליצה

"המוליך וגו'" - ר"ל ולא תעינו בדרך ולא חסרנו דבר

"ולא אמרו" - לא חזרו מדרכם לומר איה ה' ר"ל נשוב לעבוד את ה' אשר העלה אותנו מארץ מצרים

מצודת ציון

"ערבה" - הוא כמו מדבר

"ושוחה" - מקום גומות ובורות כמו בשחת עשו (תהלים ט)

"ציה" - ענין שממון

"וצלמות" - צלו של מות ר"ל חשכת הקבר