מצודות על יחזקאל כג כ


מצודת דוד

"אשר וגו'" - על אשר אבר התשמיש שלהם גדול כשל חמור וזרמת הזרע שלהם מרובה כזרם שפיכת זרע הסוסים ודרך זונה מופלגת בתכלית ההפקר להתאוות באלה

"ותעגבה" - חשקה אל פלגשותם להיות להם לפלגש המוכנת למשכב המשגל

מצודת ציון

"על פלגשיהם" - כמו אל פלגשותם

"בשר" - כן נקרא אבר המשגל וכן כי יהיה זב מבשרו (ויקרא טו)

"וזרמת" - מרוצת המים יקרא זרם כמו כזרם מים (ישעיהו כח)והושאל על שטיפת הזרע