מצודות על יחזקאל ט ג


מצודת דוד

"וכבוד וגו'" - השכינה נסתלקה מן הכרוב שעל הכפורת אשר היה עליו וירד אל מפתן בית קה"ק ומשם קרא אל האיש וגו'

מצודת ציון

"נעלה" - ענין סלוק כמו ונעלה הענן (במדבר ט)

"הכרוב" - הם הכרובים שעל הכפורת וקראם בשם הכולל כרוב וכן כי רוח החיה (לעיל א)

"מפתן" - אסקופה כמו הדולג על המפתן (צפניה א')