מצודות על יהושע כב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר צוה" - שתעברו חלוצים לפני בני ישראל למלחמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פנו ולכו" - פנו מכאן ולכו וגו'

"הניח" - נתן להם מקום מנוחה 

מצודת ציון

"הניח" - מלשון מנוחה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק" -

"שמרו מאד" - אף אם תרחיקו ממשכן ה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגם כי שלחם" - רצה לומר וגם זאת דבר להם כאשר שלחם והוא הדבר הנאמר במקרא שלאחריו

"ולחצי שבט המנשה" - בזה יתן טעם למה היה רק חצי שבט המנשה עם בני ראובן ובני גד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם אחיכם" - הם אשר נשארו בעבר הירדן לשמור הנשים והטף והרכוש

"אליהם" - לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט מנשה 

מצודת ציון

"בנכסים" - זה הלשון ידוע בדברי רבותינו זכרונם לברכה כלול בה זהב וכסף וכלים ומקנה וכו' וכן (קהלת ה יח)עושר ונכסים

"ובשלמות" - ובבגדים ויתהפך משמלה שלמה כמו מכבש כשב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למראה" - רצה לומר להיות למראה עינים לא לעולה וזבח

"אשר בארץ כנען" - רצה לומר בשפת עבר הירדן המערבי שהוא מארץ כנען 

מצודת ציון

"על" - אצל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לצבא" - אם לא יתקנו את אשר עותו כי הם חשבו שעשאוהו לעולה וזבח 

מצודת ציון

"לצבא" - כמו בצבא ובאה הלמ"ד במקום הבי"ת וכן (ויקרא כו ז)לפניכם לחרב ומשפטו בחרב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלחו" - טרם עלו לצבא שלחו להוכיחם כי אולי ישובו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואיש" - כל אחד מעשרה הנשיאים היה הראש לבית אבותם והמה היו הראשים לכל אלפי ישראל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למרדכם" - לעשות בזה מרידה בה'

"בבנותכם" - במה שבניתם

"מה המעל" - רצה לומר למה מעלתם בה' 

מצודת ציון

"המעל" - החטא ופשע

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעדת ה'" - אף באלו שלא חטאו היה הנגף על שלא מיחו

"עון פעור" - העון שעבדו לפעור

"לא הטהרנו" - רצה לומר לא נתכפר מכל וכל

"המעט" - רצה לומר וכי העון שבידנו מאז האם קל הוא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומחר" - רצה לומר לאחר זמן בעת התשלומין יקצוף ה' על כולם על שלא מיחו ונהיה כולם נלקים על ידו אם כן בעל כרחנו צריכין אנו למחות בידכם

"אתם תמרדו" - ואנו הלא נקיים אנחנו מזה העון 

מצודת ציון

"ומחר" - יש מחר שהוא לאחר זמן רב וכן (שמות יג יד)כי ישאלך בנך מחר

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבנותכם" - במה שבניתם

"ואותנו אל תמרדו" - כי הואיל ועל ידכם יבוא הקצף על כולנו הרי הוא כאלו מרדתם בנו

"ובה' אל תמרדו" - כי גם בדבר זה יחשב למורד בה'

"עברו לכם" - הלא זאת עשו עברו הנה והאחזו נחלה בתוכנו

"ואך אם טמאה" - אם בעיניכם טמאה ארץ אחוזתכם לפי שאין המשכן שם ובעבור זה תחשבו לומר שאין השגחת המקום עליכם רק על ידי אמצעית השר השורר ואליו תעשו המזבח לעולה וזבח 

מצודת ציון

"ואותנו" - ענינו כמו ובנו

"מבלעדי" - ענינו כמו זולת וכן (בראשית יד כד)בלעדי רק אשר אכלו הנערים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא גוע בעונו" - תחסר מלת לבד ורצה לומר אף שהיה רק איש אחד ואין בדבר חלול ה' מכל מקום לא גוע הוא לבד כי הקצף היה על כולם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תושיענו" - הסבו פניהם כלפי מעלה ואמרו אם מעשה המזבח היה במרד ובמעל אזי אל תושיענו היום הזה ולא תאריך אפך

"וישראל הוא ידע" - רצה לומר ובהאריך הזמן גם ישראל ידע ויכיר כי כנים אנחנו

"הוא יודע" - מאז יודע הוא שלבבנו נאמן לפניו

"אל אלהים ה'" - רצה לומר ה' שהוא אל על כל אלהים והם המלאכים הקרואים אלהים וכפלו דבריהם לחזק מאמרם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' הוא יבקש" - אם הכוונה היתה על זאת אזי יבקש ה' מאתנו וישלם גמול

"לבנות" - רצה לומר אם הכוונה היתה לבנות לנו מזבח לשוב מה' וגו'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה לכם ולה'" - כאלו יאמרו מה לכם לה' ומה לה' לכם רצה לומר אין לכם חלק בה' ולא ה' בכם

"לאמר" - עתה מפרשים דבריהם ואומרים כי אמרנו פן לאחר זמן יאמרו בניכם וגו'

"ואם לא" - מוסב למעלה לומר ואם לא עשינו את זאת מחמת דאגה ופחד מדבר אחר אזי ה' הוא יבקש

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשביתו" - ובזה ימנעו את בנינו מליראה את ה' 

מצודת ציון

"והשביתו" - בטול ומניעה כמו (ישעיהו יד ד)שבת נוגש

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונאמר" - ובעבור זה אמרנו נעשה את זאת לבנות מזבח אולם לא לעולה וזבח

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונאמר" - בהיות המזבח בנוי נאמר כאשר יאמרו בניכם כזאת אז נשיב להם ראו תבנית המזבח העומד לעד כי הלא לא נעשה עליו עולה וזבח ואם לא להיות לעד על מה נבנה 

מצודת ציון

"תבנית" - צורת

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלבד" - להיות עוד אחד זולת המזבח אשר לפני משכן ה'

"חלילה לנו ממנו" - המרד בה' הוא חולין לנו מצד עצמינו מבלי דבר התוכחה 

מצודת ציון

"חלילה" - הוא מלשון חולין וגנאי

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היום ידענו וגו'" - בתת בלבבנו להזהר מבוא בדמים ולדבר תחלה פנים אל פנים כי רואים אנו אשר לא מעלתם המעל הזה אשר חשבנו ואדרבה אז בבנין המזבח הצלתם את בני ישראל מיד מכת ה' כי מעתה לא יחטאו להשבית את בניכם מליראה את ה' ולא יענשו מה שאין כן אם השביתו כי אז לא היו נצולים מעונש

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר" - תשובה על דברי השליחות

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אמרו" - לא חשבו עוד להלחם בם כי קבלו דבריהם הנאמרים באמת

"ויברכו אלהים" - על אשר נתן בלבם לשלוח להם טרם ילחמו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקראו וגו' למזבח" - תחסר מלת עד ורצה לומר ויקראו וגו' למזבח עד כי עד הוא בינינו ובין בני ישראל היושבים בעבר הירדן המערבי אשר ה' הוא האלהים וכמוהם כמונו מאמינים את זאת באמונה שלימה