מצודות על יהושע כג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מימים רבים" - מסוף ימים רבים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לכם" - בשבילכם 

מצודת דוד

"הגוים האלה" - אשר כבר כבשתם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מבוא" - ענין שקיעה כמו (בראשית כח יא)כי בא השמש 

מצודת דוד

"והים" - מוסב על מן הירדן לומר מן הירדן ועד הים הגדול העומד במבוא השמש

"וכל הגוים וגו'" - גם הם חלקתים בגורל

"מן הירדן" - היושבים מן הירדן והלאה כלפי המערב

"בנחלה" - לחלקם בנחלה להשבטים

"הנשארים" - אשר עדיין לא כבשתם

"הפלתי וגו'" - רצה לומר הפלתי הגורל להם וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יהדפם" - ענין דחיפה והכאה כמו (תהלים א ד)תדפנו רוח

"והוריש" - יגרש 

מצודת דוד

"יהדפם" - את הנשארים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימין ושמאל" - הוא ענין מליצה והושאל מההולך דרך ישר שאין להטות ממנו לא לימין ולא לשמאל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא תשביעו" - רצה לומר את הזולת

"לבלתי בוא בגוים" - שלא תבואו לכללם להיות כמוהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתם" - רצה לומר ואתם הלא ראיתם אשר לא עמד וגו'

"ויורש" - ובעבור זה גרש ה' וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש אחד" - כי אחד מכם היה רודף אלף

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנפשותיכם" - בעבור קיום נפשותיכם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והתחתנתם" - מלשון חתון 

מצודת דוד

"תשובו" - מאחרי ה' ובאתם בהם לקחת מבנותיהם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפח" - לרשת

"ולמוקש" - למכשול

"ולשוטט" - ענין שבט כמו (משלי כו ג)שוט לסוס ונכפלה למ"ד הפעל

"ולצננים" - ענין קוצים וכן (במדבר לב נה)ולצננים בצדיכם 

מצודת דוד

"ולשוטט" - רצה לומר יכאיבו לכם כמכת השוט וכקוץ המנקר העין

"והיו לכם" - הגוים האלה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעתם וגו'" - רצה לומר עתה דעו והבינו בכל לב ובכל נפש את הקורות כי הלא לא נפל דבר מהדברים הטובים אשר דבר ה'

"בדרך כל הארץ" - בדרך אשר כל הבריות הולכים שם ורצה לומר הנה אמות ככל בני אדם ולא אראה בכל אשר יקרה אתכם לאחר זמן

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה וגו'" - וכמו שהיה כל דבר הטוב כן יהיה כל דבר הרע

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעברכם" - כאשר תעברו את ברית ה' וגו'