מצודות על יהושע כג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מימים רבים" - מסוף ימים רבים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הגוים האלה" - אשר כבר כבשתם

מצודת ציון

"לכם" - בשבילכם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והים" - מוסב על מן הירדן לומר מן הירדן ועד הים הגדול העומד במבוא השמש

"וכל הגוים וגו'" - גם הם חלקתים בגורל

"מן הירדן" - היושבים מן הירדן והלאה כלפי המערב

"בנחלה" - לחלקם בנחלה להשבטים

"הנשארים" - אשר עדיין לא כבשתם

"הפלתי וגו'" - רצה לומר הפלתי הגורל להם וגו'

מצודת ציון

"מבוא" - ענין שקיעה כמו (בראשית כח יא)כי בא השמש

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יהדפם" - את הנשארים

מצודת ציון

"יהדפם" - ענין דחיפה והכאה כמו (תהלים א ד)תדפנו רוח

"והוריש" - יגרש

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ימין ושמאל" - הוא ענין מליצה והושאל מההולך דרך ישר שאין להטות ממנו לא לימין ולא לשמאל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא תשביעו" - רצה לומר את הזולת

"לבלתי בוא בגוים" - שלא תבואו לכללם להיות כמוהם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואתם" - רצה לומר ואתם הלא ראיתם אשר לא עמד וגו'

"ויורש" - ובעבור זה גרש ה' וגו'

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איש אחד" - כי אחד מכם היה רודף אלף

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנפשותיכם" - בעבור קיום נפשותיכם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תשובו" - מאחרי ה' ובאתם בהם לקחת מבנותיהם

מצודת ציון

"והתחתנתם" - מלשון חתון

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולשוטט" - רצה לומר יכאיבו לכם כמכת השוט וכקוץ המנקר העין

"והיו לכם" - הגוים האלה

מצודת ציון

"לפח" - לרשת

"ולמוקש" - למכשול

"ולשוטט" - ענין שבט כמו (משלי כו ג)שוט לסוס ונכפלה למ"ד הפעל

"ולצננים" - ענין קוצים וכן (במדבר לב נה)ולצננים בצדיכם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידעתם וגו'" - רצה לומר עתה דעו והבינו בכל לב ובכל נפש את הקורות כי הלא לא נפל דבר מהדברים הטובים אשר דבר ה'

"בדרך כל הארץ" - בדרך אשר כל הבריות הולכים שם ורצה לומר הנה אמות ככל בני אדם ולא אראה בכל אשר יקרה אתכם לאחר זמן

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והיה וגו'" - וכמו שהיה כל דבר הטוב כן יהיה כל דבר הרע

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעברכם" - כאשר תעברו את ברית ה' וגו'