מצודות על יהושע כא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לתת לנו וגו'" - רצה לומר ולזאת תנו לנו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האלה" - האמורות למטה

"אל פי ה'" - על פי מצותו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ממטה יהודה" - הגורל בא להם ממטה יהודה וגו'

"מן הלוים" - שהיו מן הלוים מבני לוי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנותרים" - כי בני אהרן שהיו מבני קהת לקחו ממטה יהודה וגו' והנותרים מבני קהת שהם בני משה ובני יצהר וחברון ועזיאל לקחו ממטה אפרים וגו'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבשן" - רצה לומר החצי שלקחו נחלתם בעבר הירדן המזרחי בארץ הבשן

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למשפחותם" - הנחלק לשבת בהן משפחה משפחה לבד ופירש באחד וכמו כן בכולן

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגורל" - מי מהשבטים יתן למי מן הלוים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר יקרא" - רצה לומר אשר למטה בענין יפרש השמות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי להם וגו' ראשונה" - רצה לומר לפי שבא להם הגורל ראשונה לזה לקחו ראשונה ולא בעבור מעלת הכהונה

"ממשפחות" - אשר היו ממשפחות הקהתי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באחזתו" - בחלק נחלתו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולבני וגו' נתנו" - את כל מספר הערים האלה

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עיר עיר" - לכל עיר ועיר מגרשיה סביבותיה

"תהיינה" - להלוים

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא עמד" - לא נתקיים

"וינח ה'" - נתן להם מנוחה מסביב ולא נתגרו בהם הגוים

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא נפל דבר" - לא נחסר שום דבר