מצודות על יהושע ד


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מתוך הירדן" - צוה להם לחזור אל קצה הירדן אחר שיצאו ממנו

"ממצב" - ממקום שהכהנים נצבים מוכן ומתוקן כי נשאו רגליהם ולקחו האבנים אשר תחתיהם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר הכין" - לעמוד קרוב לארון לראות אשר מיד כנוח רגלי הכהנים יכרתו המים כמו שכתוב למעלה (ג יג)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תוך הירדן" - כי כבר יצאו ממנו כאמור (פסוק א)

מצודת ציון

"והרימו" - והגביהו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מחר" - רצה לומר לאחר זמן

"אות" - סימן לזכרון

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד היום הזה" - רצה לומר עד עולם כי כל קורא הפסוק הזה בזמנו אומר עד היום הזה והוא כלל גדול בדברי הנביאים

"ושתים וגו'" - אלו היו אחרים (סוטה לה ב)

מצודת ציון

"תחת" - במקום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימהרו" - בעבור כבוד הארון שעמד עד עברם

"לדבר אל העם" - אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה לד א) שהשם צוה לו לדבר אל העם לאמר דעו שאתם עוברים את הירדן בחרבה על מנת לגרש כל יושבי הארץ והדבר ההוא בעצמו צוה לו משה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעבור ארון ה'" - אחר שצוה יהושוע להכהנים לעלות מן הירדן כמו שכתוב למטה (ג ו) אז עבר הארון ללכת לפני העם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני ה'" - רצה לומר בשליחותו של מקום

מצודת ציון

"חלוצי" - מזוין כמו (דברים ג יח)חלוצים תעברו

"ערבות" - ענינו כמו מדבר

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נתקו" - נעתקו וסרו ממקומם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען יראתם" - כמו ולמען יראתם ותחסר הוי"ו וכמוהו רבים