מצודות על יהושע ג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שם" - אצל הירדן

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שלשת ימים" - וכמו שנאמר (לעיל א יא) בעוד שלשת ימים כו'

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואתם" - ואז אתם תסעו

"ארון ברית ה'" - הארון שבו הלוחות שכרת ה' ברית עם ישראל בעת אשר נתנם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען וגו'" - מוסב למקרא שלפניו לומר לכו אחר הארון למען תדעון הדרך כי לא עברתם בה מעולם

"כאלפים" - אלפים מצומצמים שנאמר במדה והכ"ף באה לאמיתת הדבר וכן (בראשית כה לא) מכרה כיום

"וביניו" - ובין הארון

מצודת ציון

"מתמול" - כמו מאתמול

"שלשום" - יום השלישי שלפני היום הזה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי מחר וגו' נפלאות" - ולזה מהראוי להיות אז קדושים וטהורים מטומאה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר ידעון" - על ידי הנפלאות אשר אעשה על ידך

מצודת ציון

"אחל" - מלשון התחלה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד קצה" - בקצהו המערבי

"בירדן תעמודו" - ולא תצאו מיד אל החרבה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בזאת" - בהפלא שהולך ומפרש

מצודת ציון

"והורש יוריש" - מענין גרושין כמו (שם א כ) ויורש משם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אדון וגו'" - רצה לומר של אדון וגו'

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קחו לכם" - להיות הם במקום כולכם לעמוד קרוב לארון ויראו הם כי כאשר ינוח כפות רגלי הכהנים מיד יכרתו המים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעמדו" - המים אשר יבואו לאחר זה אל מקום הכריתה יעמדו שם נד אחד

"והיה כנוח" - מוסב למעלה לומר שהמה יראו כאשר ינוח כפות רגלי הכהנים מיד יכרתון המים היורדים עתה מלמעלה וילכו להם

מצודת ציון

"נד" - תל וקבוץ אחת וכן (שמות טו ח) נצבו כמו נד נוזלים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בקצה המים" - בעבר המזרחי

"והירדן מלא" - בא להגדיל הנס ולומר אף שמי הירדן מרובים הם שאפילו בכל ימי קציר שדרך מי הנהרות להתמעט היה הוא מלא על כל שפתיו

מצודת ציון

"גדותיו" - הם שפתי הנהר סביב המים כמו (ישעיהו ח ז)והלך על כל גדותיו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תמו נכרתו" - המים ההם תמו ממקומם ונכרתו והלכו להם ונשאר המקום חורב ויובש

"והיורדים" - המים שירדו קודם הכריתה לצד ים הערבה והוא ים המלח

"הרחק מאוד" - הנד ההוא היה רחוק מאוד מהעיר ששמה אדם העומדת בצד צרתן

"ויעמדו" - מוסב למעלה (פסוק טז) לומר הנה עם כל רבוי המים עמדו היורדים מלמעלה אחר הכריתה וקמו נד אחד

מצודת ציון

"תמו" - מלשון תם והשלמה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הכן" - רצה לומר עמדו מוכן ומתוקן דרך קבע עד עברו כולם

"ויעמדו" - לא יצאו מיד מן הירדן רק עמדו בעבר המערבי עד עברו כולם וכאשר צוה