מצודות על חגי א יא


מצודת דוד

"ועל אשר תוציא האדמה" - מיתר המינים

"ועל האדם ועל הבהמה" - כי החורב והיבש מוליד חליים באדם ובבהמה

"ועל כל יגיע כפים" - על כל העסקים שאתם יגעים בהם אשלח חורב ויובש ר"ל המארה תבוא בהם ולא תצליחו

"ואקרא" - אביא בגזירה יובש על הארץ וגו' למען יכמש ויתקלקל יבול הארץ

מצודת ציון

"חורב" - יובש כמו חרבו המים (בראשית ח)

"התירוש" - ענבי היין

"היצהר" - זיתי השמן