מצודות על זכריה יב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משא" - נבואה ולתוספת ביאור אמר דבר ה' 

מצודת דוד

"נוטה שמים" - הנוטה את השמים לפרשה והמייסד את הארץ ויוצר רוח האדם בקרב גופו וכאומר הואיל וכן הכל שלו ובידו לעשות בכל דבר כרצונו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סף" - ספל וכן בדם אשר בסף (שמות יב)

"רעל" - ענינו סם הממית והוא מלשון יין תרעלה (תהלים ס)המטמטם את הלב מרוע תכונתו

"במצור" - ענין הקפת גייסות סביב לעיר לכבשה 

מצודת דוד

"סף רעל וגו'" - אל מול העכו"ם הצובאים עליה סביב תהיה כספל ממשקה הממית שכל השותה ממנו ימות כן יכלו ויתמו כל הצובאים על ירושלים

"וגם על יהודה" - הסף הרעל הזה יהיה גם על יהודה אשר יהיה במצור על ירושלים כי הבאים לצור על ירושלים הכריחו לאנשי ערי יהודה לבוא עמהם בעזרתם לצור על ירושלים וגם המה ילקו בתחלה עם העכו"ם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעמסה" - ענין טעינת משא כבדה כמו אבי העמיס עליכם (מלכים א יב)

"שרוט ישרטו" - ענין תלישת הבשר כמו ובבשרם לא ישרטו שרטת (ויקרא כא)

"ונאספו" - ענין כליון ומיתה כמו כל הדור ההוא נאספו (שופטים ב)

"עליה" - אצלה בסמוך 

מצודת דוד

"ונאספו עליה" - אצלה בסמוך לא יכלו ויתמו כל העכו"ם מן הארץ

"אבן מעמסה וגו'" - אל מול העכו"ם הצובאים עליה תהיה כבדת המשא שכל העומסים אותה ישרטו שרטת בבשרם ובידיהם לרוב הכובד ר"ל כל הנלחמים עליה ילקו ולפי שהמשילם לאבן כבדת המשא אמר לשון הנופל באנשים המרימים אבן כבד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפקח" - עניין פתיחה כמו פקח עיניך (משלי כ)

"בעורון" - מלשון עור 

מצודת דוד

"אכה בעורון" - נוסף על התמהון אכם בעורון לא יראו אנה ילכו וידלגו על אנשיהם וירמסם אבל בית יהודה שיהיו עמהם במחנה לא יהיו נזוקים מהם כי המקום ישגיח בהם

"ואל בית יהודה" - והבאים לצבא על ירושלים עם הצובאים עליהם אפקח עיני להשגיח בהם שלא יאבדו עם הצובאים הואיל ובאו שלא בטובתם

"בתמהון" - ר"ל יאבדו אבידת הלב כאדם המתמה ומתייאש

"בשגעון" - ר"ל לא ילחמו כסדר תכסיסי המלחמה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אלופי יהודה" - שרי יהודה כמו אל תבטחו באלוף (מיכה ז)

"אמצה" - מלשון אומץ וחוזק 

מצודת דוד

"ואמרו וגו'" - אלו הבאים עם הצובאים על העיר בראותה שאינם נזוקים עם הצובאים יאמרו בלבם הנה יושבי ירושלים חזקו אותי בהפגיעם בה' להתפלל עלי שלא אהיה נלקה עמהם כי יודעים המה שבאתי הנה שלא בטובתי ולא יתלו הדבר בזכות עצמם כ"א בזכות יושבי ירושלים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ככיור" - ענין לפיד ושלהבת וכן תנור וכירים (ויקרא יא)הנקרא כן בעבור שמונח עליו תדיר לפידי אש

"בעמיר" - כן יקרא אגודת השבלים כמו ושכחת עומר בשדה (דברים כד)

"תחתיה" - במקומה 

מצודת דוד

"וישבה ירושלים וגו'" - כי ירושלים הבנויה אחר שהחריבה טיטוס לא בנויה במקומה שהיתה מאז ולכן אמר שאז תשב ירושלים במקומה הראשון במקום ירושלים הישנה

"ואכלו" - ישחיתו מימינם ומשמאלם את הצובאים מסביב

"וכלפיד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"את אלופי יהודה" - הם הבאים עם העכו"ם אותם יעשה כלפיד אש הבוער בעצים ר"ל הם ישחיתו את הבאים עמהם בראותם שיד ה' היתה בם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תפארת" - מלשון פאר והדר 

מצודת דוד

"למען לא תגדל וגו'" - כ"א לא ישחיתו בהם עד אשר יצאו מירושלים זרע בית דוד ושאר היושבים שמה תגדל א"כ תפארתם על תפארת בית יהודה הבאים עם העכו"ם הואיל והם היו עמהם ולא השחיתו בהם עד אשר באו בית דוד ושאר יושבי ירושלים

"את אהלי יהודה" - הם הבאים עם העמים יושבי אוהלים במחנה אותם יושיע ה' בראשונה להכות הבאים עמהם עד לא יצאו אנשי ירושלים להלחם בהם ולהכותם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הנכשל" - ענין נפילת ההתגברות ותשות הכח 

מצודת דוד

"כאלהים" - יהיו כאלהים וחוזר ומפרש כמלאך ה' ולפניהם יעברו במלחמה בראש העם

"הנכשל בהם" - החלש שבהם יתגבר כדרך שגבר דוד על אנשי מלחמתו

"יגן ה'" - מפני חיל גוג הצרים עליהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבקש להשמיד" - אבקש ואעשה כלומר אשים כל רצוני להשמידם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רוח" - רצון

"דקרו" - ענין נעיצת חרב בגוף כמו כל הנמצא ידקר (ישעיהו יג)

"והמר כהמר" - מלשון מרירות 

מצודת דוד

"והמר" - יבכו עליו במרירות לב כמו שממררים בבכי על מיתת הבכור

"כמספד על היחיד" - כמו המספד שאדם עושה על מיתת בן יחיד

"והביטו אלי" - לשאול משפט להשיב גמול את אשר דקרו ועל משיח בן יוסף יאמר שמת במלחמה כן ארז"ל

"ושפכתי" - ר"ל אתן בשפע על בית דוד וגו' רצון המשכת חן על עצמם ורצון הפצרת תחנונים לפני

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמספד הדדרמון וגו'" - מספד גדול מפורסם היה בימים קדמונים להדדרימון בבקעת מגדון וכן יהיה המספד על משיח בן יוסף ורז"ל אמרו כמספד אחאב שהרגו הדדרמון וכמספד יאשיהו שהרגו פרעה בבקעת מגדון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משפחות בית נתן" - כן יהיה שם משפחה יקרה בזה הזמן וכן כולם שחושב והולך וזכרם הנביא בנבואה

"ונשיהם לבד" - הוא דרך צניעות שלא יהיו מעורבבים עם הגברים

"משפחת וגו'" - כל משפחה בפ"ע לפרסם את ההספד

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משפחות" - גם הם יספדו כל המשפחה בפ"ע ונשיהם לבד

"כל המשפחות הנשארות" - מלבד אותן המשפחות היקרות הנקובות בשמותן