מפרשי רש"י על שמות כג ח


מפרשי רש"י על שמות • פרק כג >>
ב • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כו • כח • לא • לג • 


פסוק

(ח) וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים.

רש"י

"ושחד לא תקח" - אפי' לשפוט אמת וכ"ש כדי להטות את הדין שהרי כדי להטות את הדין נאמר כבר לא תטה משפט

"יעור פקחים" - (כתובות קה מכילתא) אפי' חכם בתורה ונוטל שוחד סוף שתטרוף דעתו עליו וישתכח תלמודו ויכהה מאור עיניו

"ויסלף" - כתרגומו ומקלקל

"דברי צדיקים" - דברים המצודקים משפטי אמת וכן תרגומו פתגמין תריצין ישרים


מפרשי רש"י

[ג] אפילו חכם בתורה. עיין בפרשת שופטים (דברים טז, יט):

[ד] דברים המצודקים. שאין פירושו כמשמעו שהוא מסלף דברי צדיקים הם הדיינים, דלא שייך בזה "ויסלף דברי צדיקים", כי אחר שיצאו מפיהם הדברים איך אפשר לסלף אותם הדברים שדברו הדיינים כבר, אלא רוצה לומר "דברי צדיקים" הם משפטי צדק (כ"ה ברא"ם):