מפרשי רש"י על דברים כט כה


| מפרשי רש"י על דבריםפרק כ"ט • פסוק כ"ה |
ג • ו • ט • י • יא • יב • יד • טו • יז • יח • כה • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(כה) וַיֵּלְכוּ וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ לָהֶם אֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּם וְלֹא חָלַק לָהֶם.

רש"י

"לא ידעום" - לא ידעו בהם גבורת אלהות

"ולא חלק להם" - לא נתנם לחלקם ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון לא הטיבו להם שום טובהולשון לא חלק אותו אלוה שבחרו להם לא חלק להם שום נחלה ושום חלק

"ויתשם ה'" - כתרגומו וטלטלינון וכן הנני נותשם מעל אדמתם


רש"י מנוקד ומעוצב

לֹא יְדָעוּם – לֹא יָדְעוּ בָּהֶם גְּבוּרַת אֱלֹהוּת.
וְלֹא חָלַק לָהֶם – לֹא נְתָנָם לְחֶלְקָם. וְאוֹנְקְלוֹס תִּרְגֵּם: "וְלֹא אוֹטִיבָא לְהוֹן", לֹא הֵיטִיבוּ לָהֶם שׁוּם טוֹבָה. וּלְשׁוֹן לֹא חָלַק – אוֹתוֹ אֱלוֹהַּ שֶׁבָּחֲרוּ לָהֶם לֹא חָלַק לָהֶם שׁוּם נַחֲלָה וְשׁוּם חֵלֶק.
וַיִּתְּשֵׁם ה' – כְּתַרְגּוּמוֹ: "וְטַלְטְלִינוּן" [=וְטִלְטְלָם], וְכֵן: "הִנְנִי נוֹתְשָׁם מֵעַל אַדְמָתָם" (ירמיהו יב,יד).

מפרשי רש"י

[יד] לא נתנם לחלקם. אבל אין פירושו שלא נתן להם חלק בעבודה זרה, דלא שייך בזה 'חלק', כי העובד עבודה זרה אינו עובד לחלק:

[טו] לא ידעו להם גבורת אלקים. כי כאשר "לא ידעום" קאי על "אלקים" שזכר, ואמר לא ידעום אותם לאלהות, כי לא ידעו גבורת אלקים בהם. ומה שהפך הפירוש, דלא יתכן לומר תחלה 'אשר לא ידעו להם גבורת אלהות', ואחר כך יאמר שלא חלק אותם אלהות להם לחלקם, דאיך יחלוק להם ואין בהם גבורת אלוה. לכך צריך לפרש כאילו כתוב הפוך, ואין מוקדם ומאוחר, אשר לא חלק אלקים, וגם לא ידעו בהם שום גבורת אלהות. אי נמי, דהשתא שפירש שלא נתן העבודה זרה לחלק של ישראל, הוקשה לו אם כן למה הוצרך למכתב "ולא חלק להם", דהא לא ידעו אותם לגמרי. ולפיכך פירש דהך "אשר לא ידעום" פירושו שלא ידעו בהם גבורת אלוה. אבל לתרגום אונקלוס "לא חלק" לא נתן להם נחלה, לא יקשה מידי. לכך אחר שפירש (רש"י) "לא ידעום" לפי פירושו, הביא תרגום אונקלוס על "לא חלק". אך קשה, דאיך יפרש התרגום שלא חלק להם נחלה, דלא שייך בזה חלק, והוי למכתב 'ולא נתן להם נחלה'. ולפיכך נראה שהתרגום מפרש כמשמעו, שלא יתכן שיהיה להם לחלקם רק על הטובות שמקבלים ממנו, ואם לא כן, לא שייך שלא נתן לחלקם: