מפרשי רש"י על במדבר לב ג


| מפרשי רש"י על במדברפרק ל"ב • פסוק ג' |
ג • יב • יז • יט • כד • כח • לב • לו • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר ל"ב, ג':

עֲטָר֤וֹת וְדִיבֹן֙ וְיַעְזֵ֣ר וְנִמְרָ֔ה וְחֶשְׁבּ֖וֹן וְאֶלְעָלֵ֑ה וּשְׂבָ֥ם וּנְב֖וֹ וּבְעֹֽן׃


רש"י

"עטרות ודיבון וגו'" - מארץ סיחון ועוג היו


רש"י מנוקד ומעוצב

עֲטָרוֹת וְדִיבֹן וְגוֹ' – מֵאֶרֶץ סִיחוֹן וְעוֹג הָיוּ.

מפרשי רש"י

[א] מארץ סיחון ועוג. פירוש, אף על גב שכתוב זה אחר מלחמות מדין (לעיל לא, א-יב), ויש להעלות על הדעת שהיו אלו המקומות ממדין, אחר שלא אמרו בני גד ובני ראובן אלא אחר מלחמת מדין, ואין הדבר כן, אלא מארץ סיחון ועוג היה, כדכתיב בסוף הפרשה "ויתן משה וגו'" (ר' פסוק לג):

[ב] כך שמה. בשתי תיבות "קדש ברנע". ומה שכתוב במקום אחר "קדש", דמשמע "קדש" לבד שם המקום, זה אינו, אלא 'שתי קדש הוי', אחד נקרא "קדש" לבד, והאחד נקרא "קדש ברנע" (כ"ה ברא"ם):