מפרשי רש"י על במדבר יא ל


מפרשי רש"י על במדבר • פרק יא >>
ד • י • יב • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כו • כז • ל • לא • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ל) וַיֵּאָסֵף מֹשֶׁה אֶל הַמַּחֲנֶה הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל.

רש"י

"ויאסף משה" - מפתח אהל מועד

"אל המחנה" - נכנסו איש לאהלו

"ויאסף" - לשון כניסה אל הבית כמו (דברים כב) ואספתו אל תוך ביתך ואב לכולם (תהלים לט) יצבור ולא ידע מי אוספם מלמד שלא הביא עליהם פורענות עד שנכנסו הצדיקים איש לאהלו (ספרי)


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיֵּאָסֵף מֹשֶׁה – מִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
אֶל הַמַּחֲנֶה – נִכְנְסוּ אִישׁ לְאָהֳלוֹ.
וַיֵּאָסֵף – לְשׁוֹן כְּנִיסָה אֶל הַבַּיִת, כְּמוֹ: "וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ" (דברים כב,ב); וְאָב לְכֻלָּם: "יִצְבֹּר וְלֹא יֵדַע מִי אֹסְפָם" (תהלים לט,ז). מְלַמֵּד שֶׁלֹא הֵבִיא עֲלֵיהֶם פֻּרְעָנוּת, עַד שֶׁנִּכְנְסוּ הַצַּדִּיקִים אִישׁ לְאָהֳלוֹ (ספרי צו).


מפרשי רש"י

[כ] מפתח אהל מועד. פירוש, לא שהיה משה חוץ למחנה, שהרי עם הקדוש ברוך הוא היה בפתח אהל מועד, אלא "ויאסף" מפתח אהל מועד. והא דכתיב "אל המחנה", רצה לומר נכנסו כל איש לאהלו. ואף על גב דלא כתיב רק "ויאסף משה אל המחנה", הוצרך לפרש 'נכנסו איש לאהלו', מפני שלא יתכן לומר על משה לחוד שנכנס לאהלו, דלא נקרא זה "ויאסף אל המחנה", רק 'אל ביתו', כיון שהכתוב רצה לומר שנכנס לביתו, כי לא יקרא "מחנה" אהל אחד, אלא צריך לומר שנכנסו איש לאהלו, שהוא וזקני ישראל כל אחד שב לאהלו, וזהו "ויאסף אל המחנה", שכל אחד נכנס לאהלו: