מנחת שי על יונה ד ב

מנחת שי על יונה • פרק ד
ב • ז • יא • 


ויאמר אנה ה' – במקצת ספרים בשני טעמים, ובמקצתן בטעם אחד לבד, כמו שכתבתי למעלה בסימן א':