מנחת שי על יונה ד ז

מנחת שי על יונה • פרק ד
ב • ז • יא • 


בעלות השחר – בבי"ת, והוא חד מן ה' שנמסר הסימן במסורה גדולה מלכים א' סימן י"ד: