מלבי"ם על עזרא ד טז


(טז) "מהודעין", תחלה אמרו ידיע להוא למלכא, היינו שזה ידע המלך מעצמו ויבין את זאת שבאם תבנה העיר יפסיד המסים, כי דרכם למרוד ולפרוק עול מלכות מעולם, וחוץ מזה "מודיעים אנחנו להמלך" [דבר שלא ידע בעצמו] "שבאם תבנה העיר הזאת לא יהיה לך חלק בכל עבר הנהר", כי כמו שהעיר הזאת תפרוק עול כן יעשו כל בני עבר הנהר, שכולם יעשו כמעשיהם וינתקו מוסרות: