מלבי"ם על משלי כח ד


"עוזבי תורה יהללו רשע" - העוזבים התורה יקנאו בהצלחת הרשע ויהללו מעשיו, אבל "השומרים התורה" יבינו שמעשיו רעים, ושעתיד להיענש, והם "יתגרו" עם המהללים את הרשע.

וגם יש לומר שמוסב על הנזכר למעלה, שבעת הפשע והמרד, אז יעלה הרשע למשול על העם, והעוזבי תורה יהללו מעשיו אשר ינהיג בחמס ושוד, ושומרי תורה יהיה להם אז תגר ומלחמה עם הרשע והכת שלו המחזיקים אחריו.