מהרש"ל על הש"ס/בבא קמא/פרק י

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף קיא עמוד ב

עריכה

רש"י בד"ה אמר רבא כו' לקראתו הס"ד:

בד"ה דמתריצנא כו' כרבי דכיון דאשכחן כו' קיימי כוותיה כצ"ל והס"ד:


דף קיב עמוד ב

עריכה

רש"י ד"ה ואי בעית אימא צ"ל לישנא אחרינא תקף בעבדיו ואמר שלי הן הס"ד:

בד"ה התם הוא כו' דאבוה אבל כו' הד"א:

בד"ה דסקא אגרת כו' של כאן לכופו הס"ד:


דף קיג עמוד א

עריכה

גמ' אשכחינהו בב"ד ואמרה ליה ולא אמרן אלא דלא כו' גבי עשרה ואפילו כדי להבריח כו' כצ"ל:


דף קיג עמוד ב

עריכה

גמ' במר דפרזילא נ"ב צ"ל דפזילא וכן תמצא נמי בערוך פלז וכן בתוס' דפרק אלו מציאות דף כ"ה ע"ש:


דף קטו עמוד א

עריכה

גמ' והלכתא עשו בו תקנת השוק כל זה נמחק:

תוס' בד"ה והלכתא כו' אמימר ומר זוטרא רבא ורב ששת דאתו כו' כצ"ל:


דף קטז עמוד ב

עריכה

גמ' תנו לי ואני אשמור אין שומעין כו' כצ"ל:

רש"י ד"ה חד מנטר כו' צ"ל קא מנטר ליה ואפילו אם יאמר האחד כו' כצ"ל:


דף קיז עמוד א

עריכה

רש"י בד"ה נשא ונתן כו' בלא אונס נ"ב משמע להדיא דבאונס אף נשא ונתן ביד פטור והיינו שכתב הרי"ף איכא דמפרשי כי היכא דאנסוהו והראה ממון חבירו פטור הכא נמי היכא דאנסוהו להביא ממון חבירו ונשא ונתן ביד פטור וליתא דא"כ הא דקתני נשא ונתן ביד חייב במאי איירי אי בדליכא אונס אפילו הראה נמי חייב אלא בדאיכא אונס כו' וכתב בתשובת מיימוני שדברי הרי"ף עיקר נגד רש"י ומ"מ נ"ל לישב קצת דברי רש"י שפירש נשא ונתן ביד איירי בלא אונס והא דנקט נשא ונתן כו' היינו משום דהראה מעצמו אינו חייב אלא משום דיני דגרמי ודוקא לר' מאיר אבל נשא ונתן ביד חייב מכח דיני ממש ואף לכ"ע והא דנקט הראה באונס דפטור ולא נקט אפילו נשא ונתן ביד דחייב היינו דקא משמע לן מאחר דהראה פטור א"כ אפילו נשא ונתן ביד מעצמו בלא אונס נמי פטור דמיקלי קליה כדלקמן ודו"ק [עיין במהרש"א]: