מגיד דבריו ליעקב יא

יא

איתא בגמרא (כתובות ה.)גדולים מעשה הצדיקים יותר ממעשה שמים וארץ וכו׳ פירש כי מעשה שמים וארץ הי׳ יש מאי״ן וצדיקים עושים מיש אין כי מכל הדברים שעושין אפילו גשמיות כמו אכילה מעלין ניצוצין הקדושות מזה המאכל למעלה וכן מכל דבר נמצא שעושין מיש אין תהו פירש הפסוק שום תשים עליך מלך פירש מדת מלכות העליונה וע״ז ארז״ל שתהא אימתו עליך.