מגיד דבריו ליעקב י

י

ודהע״ה אמר אני מעורר השחר שחר לשון דרישה אני מעורר שהקב׳׳ה ידרוש את ישראל וזהו עיר קםנה ואנשים בד. מעט שאלו היו עושים מצות הי׳ מצוד. גוררת מצוד. והי׳ עובדים את הש״י ובא אליו מלך גדול כמאמר רז״ל רוח דרומית קשה מכולם דיש פיתוי יצה״ר ומפתה את הבריות באהבה דעה ניאוף ח״ו וכיוצא בה ויש מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה מ״ז נקרא מים רבים גלי ים יורדי הים במצולה שיורדין ממדריגתן כדי שיעלו נקרא ירידה וירידה זו צורך עליה עושי מלאכה במים רבים תהו פי׳ המשנה השוכח עיקר שבת דתפלה נקרא שבת שצריך לעמוד במנוחה ולהביא הדיבורים לעולם התענוג והוא הולד חוץ לתחום לר־א אמר ר׳ פינחס ב״י פלוג מימך ולא יבלבלו אותו. ונחזור לענין אם יתקשר האדם לרצון הקודם יוכל להמשיך משם השתנות שירצה לעשות נס. וזהו ונפלאותיו במצולה פירש כי נפלאותיו אותיות אלף ותי״ו נו׳ץ זהו שממשיך מאי עד ת׳ ונרץ כפוד אליהם חד. היי במשה רבינו דכתיב וידא ד״ל ראי׳ היא חכמה בסכלותם ר״ל שרצה לעשות גאולה שלימה להוציא נוקבא ע״י החכמה דחכמה תחי׳ שמחי׳ כל השבירה ולזה צריך התקשרות כולם ודתן ואבירם לא רצו להתקשר במשה וידע אלקים שהי׳ רק ע״י הדעת ולכך לא הי׳ גאולה שלימה זהי׳ צריך להיות ע״י עשרה מכות וזהו גנזו לצדיקים לעתיד לבא ר״ל כל מי שירצה לקשר א״ע בבורא ית׳ יקשור עצמו למדת החכמה וזהו ומלט את העיד בחכמתו.