מגיד דבריו ליעקב יב

יב

פירש אל תעש תפילתך קבע ר״ל אל יתפלל אדם על עסקי צרכיו רק יתפלל תמיד בשביל השכינה שתגאל מגלות וז"ש "אלא רחמים ותחנונים" ר״ל יתפלל תמיד לפני המקום כלומר עבור השכינה הנקרא מקום כידוע וכן הזהר קורא אותן המתפללין בשביל עצמן ולא בשביל השכינה וקוראן כלבים עזי נפש הצועקים הב הב וזהו פירש הפסוק אחת שאלתי מאת ה׳ אותה אבקש ר״ל בשביל השכינה אני מבקש ומתפלל לפניך לתקן הפגש מה שעשה בעונות ואפילו אם עושין מצות לא לש״ש דהיינו שעושה עם איזה פנייה נמצא שעושה בזה ר״ל פירוד ח״ו מפני כי אורייתא וקב״ה כולא חד נמצא אם עושין מצוה כתיקונה נעשה מצוד! •זו וקב״ה חד כי הבל קדושה אחת מרוחניזת א׳ אבל אש עושה שלא בתקונה נמצא שנעשה קליפה סביב למצוד. זו שלא תוכל להתאחד עם הקדושה של הקב״ה ונעשה פירוד בין הקדושה של המצור. זו ובין הקדושה של הקב״ה. וזאת נקרא קליפה שנעשית קליפה סביב מצוד. זו כדי שלא תוכל להתאחד עם קדושתו ית׳ וד״ל.

גרסא מנוקדת:

פֵּרֵשׁ אֶל תַּעַשׂ תְּפִלָּתֵךְ קָבַע ר״ל אַל יִתְפַּלֵּל אָדָם עַל עִסְקֵי צְרָכָיו רַק יִתְפַּלֵּל תָּמִיד בַּשְּׁבִיל הַשְּׁכִינָה שֶׁתִּגָאֵל מִגָּלוּת וְזֶה שֶׁאָמַר "אֶלָּא רַחֲמִים וְתַחֲנוּנִים" רְצּוֹנוֹ לוֹמַר יִתְפַּלֵּל תָּמִיד לִפְנֵי הַמָּקוֹם כְּלוֹמַר עֲבוּר הַשְּׁכִינָה הַנִּקְרָא 'מָקוֹם' כַּיָּדוּעַ וְכֵן הַזֹּהַר קוֹרֵא אוֹתָן הַמִּתְפַּלְּלִין בַּשְּׁבִיל עַצְמָן וְלֹא בַּשְּׁבִיל הַשְּׁכִינָה וְקֹרְאָן כְּלָבִים עָזֵּי נָפֵשׁ הַצּוֹעֲקִים הַב הַב וְזֶהוּ פֵּרֵשׁ הַפָּסוּק אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת ה׳ אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ רְצּוֹנוֹ לוֹמַר בִּשְּׁבִיל הַשְּׁכִינָה אֲנִי מְבַקֵּשׁ וּמִתְפַּלֵּל לְפָנֵיִךָ לְתֶקֶן הַפְּגָם מָה שֶׁעָשָׂה בָּעוֹנוֹת וַאֲפִלּוּ אִם עוֹשִׂין מִצּוֹת לֹא לְשֵּׁם שָׁמַּיִם דְּהַיְנוּ שֶׁעוֹשֶׂה עִם אֵיזֶה פְּנִיָּה נִמְצָא שֶׁעוֹשָׂה בְּזֶה רְצּוֹנוֹ לוֹמַר פֵּרוּד ח״ו מִפָּנַי כִּי אוֹרַיְיתָּא וקב״ה כּוֹלֵא חַד נִמְצָא אִם עוֹשִׂין מְצַוֶּה כְּתִיקּוּנָהּ נַעֲשָׂה מָצוֹד! •זוֹ וקב״ה חַד כִּי הַבַל קְדוֹשָׁה אַחַת מרוחניות א׳ אֲבָל אֵשׁ עוֹשָׂה שֶׁלֹּא בתקונה נִמְצָא שֶׁנַּעֲשָׂה קְלִפָּה סָבִיב לְמָצוֹד. זוֹ שֶׁלֹּא תּוּכַל לְהִתְאַחֵד עִם הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל הקב״ה וְנַעֲשָׂה פֵּרוּד בֵּין הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל הַמָּצוֹד. זוֹ וּבֵין הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל הקב״ה. וְזֹאת נִקְרָא קְלִפָּה שֶׁנַּעֲשְׂית קְלִפָּה סָבִיב מָצוֹד. זוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא תּוּכַל לְהִתְאַחֵד עִם קְדוּשָּׁתוֹ יִתּ׳ וד״ל.