מ"ג תהלים מה ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רָחַשׁ לִבִּי דָּבָר טוֹב אֹמֵר אָנִי מַעֲשַׂי לְמֶלֶךְ לְשׁוֹנִי עֵט סוֹפֵר מָהִיר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רָ֘חַ֤שׁ לִבִּ֨י ׀ דָּ֘בָ֤ר ט֗וֹב
  אֹמֵ֣ר אָ֭נִי מַעֲשַׂ֣י לְמֶ֑לֶךְ
    לְ֝שׁוֹנִ֗י עֵ֤ט ׀ סוֹפֵ֬ר מָהִֽיר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רחש לבי" - כך התחיל המשורר בשירו השריץ לבי בקרבי דבר טוב בשבחך את הת"ח רחש לשון נענוע וכן כל לשון שירוץ וריחוש

"אומר אני מעשי למלך" - השיר הזה שיסדתי ועשיתי אני אומרו למלך שנאמ' (משלי ח') בי מלכים ימלוכו

"לשוני" - צח בשירים כעט סופר מהיר ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן מהיר בלשון ערבי בקי

"(ג) יפיפית מבני אדם" - העוסקים במלאכה חיי שעה למה לפי שהוצק חן בשפתותיך להורות כהלכה הוצק כמו נשפך כמו מוצקות (זכריה ד') ויצק עליה שמן (ויקרא ב')

"על כן ברכך" - כמו שנאמר ה' עוז לעמו יתן ומה שכרן ה' יברך את עמו בשלום (לעיל כ"ט)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"רחש לבי", מעלת השיר יבחן בשלשה ענינים,

  • א) מצד דברי שכל וחכמה הרצופים בו, עז"א "רחש לבי דבר טוב", שתחת מכסה המליצה ודבור החיצוני של השיר רוחש דבר חי משכיל חכמה ושכל טוב,
  • ב) בהשקף על איזה נושא נתיסד השיר כי יגדל מעלת השיר לפי מעלת הנושא אשר נכבדות מדובר בו, עז"א "אומר אני מעשי למלך", שנתיסד לכבוד המלך,
  • ג) בהשקף על המליצה ודבור השיר עצמו, אם המשורר יש לו לשון למודים להלביש משכיות לבבו בדבורים רמים ונשגבים, עז"א "לשוני עט סופר מהיר", כמו שהסופר המהיר במלאכת הכתיבה (שטענעגראף) יעתיק בעט כל דברי המדבר ולא ישמיט מלה אחת מדברים אשר שמע, כן לשוני שהוא עט סופר של הלב, תעתיק כל מחשבת הלב, ותוכל לדבר כל אשר דבר הלב בדבור ההגיוני, -- מעתה מתחיל את השיר:

"רחש לבי דבר טוב", הגם שהנגלה מן השיר הוא שיר של חול על אהבת כלולות עם בת נכר, בלבי ומחשבתי רוחש דבר טוב וסגולה יקרה מאד, הגם "שאומר אני" בפה "שמעשי למלך" בכ"ז "לשוני" (הלשון מרמז תמיד על התבונה), דבר התבונה הנעלם בשיר, דומה "כעט סופר מהיר" היודע להלביש דברי התבונה בעדי המליצה ובמכסה המשל והחדה עד שצריך חכם לב אשר יביט ויבין משכיות לב:


ביאור המילות

"רחש". דבר חי מתנענע בדברי חכמינו ז"ל, "עט". קולמוס:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לשוני עט סופר מהיר" - לשוני מהירה לדבר בשיר כעט של סופר מהיר

"אומר אני" - בפתיחת דברי אני אומר שמעשה השיר הזה הוא על מלך המשיח

"רחש לבי" - ר"ל לבי יחשוב מחשבת דבר טוב

מצודת ציון

"רחש" - ענין תנועה ונדנוד ובדרז"ל קא מרחשן שפוותיה (סנהדרין ס"ז) ומזה יאמר מנחת מרחשת (ויקרא ב)לפי שמעשיה רוחשים ומנענעים

"עט" - קולמוס כמו בעט ברזל (איוב י"ט)

<< · מ"ג תהלים · מה · ב · >>