מצודות על תהלים מה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שושנים" - שם כלי נגון עשוי בתמונת שושן

"משכיל" - מחוכם

"ידידות" - אהובות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשוני עט סופר מהיר" - לשוני מהירה לדבר בשיר כעט של סופר מהיר

"אומר אני" - בפתיחת דברי אני אומר שמעשה השיר הזה הוא על מלך המשיח

"רחש לבי" - ר"ל לבי יחשוב מחשבת דבר טוב 

מצודת ציון

"רחש" - ענין תנועה ונדנוד ובדרז"ל קא מרחשן שפוותיה (סנהדרין ס"ז) ומזה יאמר מנחת מרחשת (ויקרא ב)לפי שמעשיה רוחשים ומנענעים

"עט" - קולמוס כמו בעט ברזל (איוב י"ט)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יפיפית" - אתה מלך המשיח הנך יפה במעשיך מכל בני אדם ודברי פיך המה בחן כאלו נשפך החן על שפתותיך ובעבור זה ברכך אלהים לעולם 

מצודת ציון

"יפיפית" - מלשון יפה

"הוצק" - מלשון יציקה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חגור" - וזאת הברכה אתה הגבור חגור חרבך על ירך והיא הודך והדרך כי בה תנצח את העכו"ם במלחמה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותורך" - לזה ימינך תלמד אותך לעשות מעשים נוראים בעכו"ם ומבלי למוד ועזר מזולת

"והדרך" - ר"ל ההדר אשר יהיה בך במה שתצלח ותרכב בגבהי הממשלה זה יהיה לך בעבור האמת שעשית ובעבור שהיית עניו בצדק לא להתיהר 

מצודת ציון

"על דבר" - בעבור

"ותורך" - ותלמדך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חציך" - החצים אשר תשליך יהיו מחודדים ועי"ז יפלו העכו"ם תחתיך כי החצים ההם יפלו בלב אויבי המלך (ומלת יפלו מוסב למעלה ולמטה) 

מצודת ציון

"שנונים" - חדודים כמו אם שנותי ברק חרבי (דברים ל"ב)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שבט" - בעבור כי ממשלת מלכותך היא ממשלת מישור כי תנהיג את המלוכה בצדק ובמישור

"כסאך אלהים" - כסא המלוכה הנתון לך מאלהים יתקיים עולם ועד 

מצודת ציון

"שבט" - המושל יקרא שבט כי בידו שבט המוסר וכן לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמן ששון" - לפעמים יאנח העם כשימלך עליהם מלך אם הוא לא לרצון להם ולזה אמר כאשר תהיה נמשח בשמן למלוך על העם יהיה עליך ששון מחבירך כי הכל יחפצו בך

"על כן" - בעבור כשרון מעשיך משחך אלהים למלך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן היכלי שן" - מן השמחה והרחבת הדעת שיש למי שיושב בהיכלי שן מן השמחה ההיא יהיה לך מן הדברים אשר ישמחו אותך בהם ר"ל כל מיני שמחה שיהיו לך יהיו מעין השמחה שיש למי שיושב בהיכלי שן שהיא שמחה גדולה ומרובה

"כל בגדותיך" - כולם יהיו מקוטרים במיני בושם כי כן דרך הגדולים לגמר בבושם להביא להם הריח 

מצודת ציון

"מור ואהלות קציעות" - שמות מיני בושם

"בגדותיך" - מלשון בגד

"שן" - שן הפיל

"מני" - כמו מן והיו"ד נוספה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נצבה שגל" - המלכה תהיה נצבה בימינך מקושטת בכתם אופיר והכל הוא משל לגודל התענוג והממשלה

"ביקרותיך" - בהשפחות היקרות שלך בהן יהיו אף בנות מלכים 

מצודת ציון

"ביקרותיך" - מלשון יקר

"שגל" - כן תקרא האשה כי היא מיוחדת למשגל וכן והשגל יושבת אצלו (נחמיה ב)

"בכתם אופיר" - הוא הזהב הטוב הבא ממדינת אופיר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמעי בת" - להאומות יאמר כל עדה ועדה שמעי וראי בהבנת הלב

"והטי אזנך" - לשמוע לכל אשר יצוה מלך המשיח

"ושכחי עמך וגו'" - ר"ל לא תהיה בעצת האומות הנמשכים אחר גוג להלחם עם מלך המשיח 

מצודת ציון

"בת" - ר"ל עדה וכן בת בבל (לקמן קל"ז)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתאו" - אז יתאוה מלך המשיח את יופי כשרון מעשיך ואז ינוח לך כי הוא יהיה אדוניך ואז תשתחוי לו ולא יאונה לך רעה כי יסך עליך בצלו 

מצודת ציון

"ויתאו" - מלשון תאוה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובת צור" - גם עדת צור בהבאת מנחה יבקשו פניך למלאות שאלתם ועם כי המה העשירים שבכל עם וחשובים מכלם 

מצודת ציון

"יחלו" - ויבקשו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל כבודה" - כל אשה מכובדה ובת מלך היושבת פנימה בחדרה לפי רוב כבודה אשר לבושה עשוי ממשבצות זהב 

מצודת ציון

"ממשבצות" - מקום מושב אבני יקר כמו משובצים זהב (שמות כח)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתולות אחריה" - ר"ל עם הבתולות אשר תלכנה אחריה לשמשה ועם רעותיה ההולכות עמה כאחד כולן תהיינה מובאות לך והכל היא דרך משל לומר גדולי האומות ישמשו את מלך המשיח

"לרקמות" - בבגדי רקמות תהיה מובאה למלך המשיח 

מצודת ציון

"לרקמות" - מלשון רקמה והוא כמו ברקמות וכן ישבת לכסא (לעיל ט) ומשפטו בכסא

"תובל תובלנה" - ענין הבאה כמו יובל שי (ישעיהו יח)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תובלנה" - תהיינה מובאות מארצם בשמחה ותבאינה בהיכל מלך ר"ל בשמחה יקבלו עול מלכות המשיח

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תשיתמו" - אל מול ה' יאמר אתה ה' תשים בני מלך המשיח לשרים ומושלים בכל הארץ

"תחת אבותיך" - אל מול המשיח יאמר תחת אבותיך המלכים יהיו בניך ר"ל כמו שבאה לך המלוכה על היותך מזרע דוד כן בניך יירשו המלכות ממך 

מצודת ציון

"תשיתמו" - תשים אותם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כן" - בעבור הגדולה הזאת אשר תגדל את מלך המשיח יודוך כל האומות עד עולם ויקבלו אותך לאלוה

"אזכירה" - בעבור כל זאת אזכיר שמך בכל דור