<< · מ"ג תהלים · לז · כג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֵיְהוָה מִצְעֲדֵי גֶבֶר כּוֹנָנוּ וְדַרְכּוֹ יֶחְפָּץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֵ֭יְהֹוָה מִֽצְעֲדֵי־גֶ֥בֶר כּוֹנָ֗נוּ
  וְדַרְכּ֥וֹ יֶחְפָּֽץ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצעדי גבר" - מי שהוא גבור ביראת הקדוש ברוך הוא ליש פאש דופורט בלע"ז "כוננו" - פורי"נט אפיטיי"ץ בלע"ז

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מה' - טעם מצעדי – תנועותיו.

גבר - בלשוננו הוא מלא דעת, כמו: לכו נא הגברים ומי שהוא מלא דעת צדיק יהיה.

ודרכו יחפץ - השם חפץ בכל דרכיו ואם הוא יחסר בי"ת, על כן לא יצליח.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ: הצדיק שמתגבר במעשיו הטובים על הרשע האל יכון צעדו ויחפץ דרכו, על דרך, וכל אשר יעשה יצליח (תהלים א ג).

וטעם יחפץ: שיראה בדרכיו חפץ האל, יתברך, ורצונו יצליח בכל.

וטעם מצעדי ודרכו: כי בכל אשר ינוע בכל עסקיו יצליח.

והחכם רבי שלמה בן גבירול (תקון מדות הנפש, בפתיחה) פרש מצעדי גבר: דרכי עבודת האל, יתברך, ואמר: אל יעלה על לב האדם כי מה שאמר מיי' מצעדי גבר כוננו שהוא מראה ההכרח בעבודת האל, יתברך, אבל הוא על הטובה הצפונה לו, או על הרעה מן הגמול והעונש.

ומה שאמר מצעדי גבר כוננו רוצה לומר, כי המקום ברא הנפש שלמה לא תחסר כל; וכשהוא נוטה אל המעלות החשובות ואל המנהג הטוב, והוא מה שאמר כוננו: אז יהיה לרצון הבורא, והוא מה שאמר ודרכו יחפץ.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מצעדי" - דרכיו ופסיעותיו

"כוננו" - מלשון הכנה 

מצודת דוד

"ודרכו" - ה' חפץ דרכו ומצליחו בו

"מה' מצעדי גבר" - מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מה' ר"ל ה' מכונן ומיישר צעדיו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה'", מבאר עוד שגם אם תראה שהבוטח בה' יפול לפעמים ממדרגתו, גם זה הוא בהשגחת ה' לטובתו, שאחר "שמה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ", ר"ל שבין הדרך שאליו ילך הוא קבוע מה', שה' בוחר לפניו הדרך אשר יחפץ, וגם הצעד על הדרך הוא ג"כ מה', כמ"ש כי לא לאדם דרכו לא לאיש הולך והכין את צעדו כמש"פ שם. שבין התכלית שאליו מגמת פניו ובין ההליכה אל התכלית וההשתדלות שהיא הכנת צעדיו הכל מה' וא"כ אם תראה.

ביאור המילות

"מצעדי, ודרכו". עי' מ"ש (ירמיה י' כ"ג, משלי ט"ז ט')
 

<< · מ"ג תהלים · לז · כג · >>