מצודות על תהלים לז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעושי עולה" - בהצלחת עושי עולה

"אל תתחר" - אל תתערב במריעים לעשות כמעשיהם 

מצודת ציון

"תתחר" - ענין הדמוע וההתערב כמו ואיך תתחרה את הסוסים (ירמיהו י"ב)

"במרעים" - ברשעים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכירק דשא" - ירק של דשא והוא הצומח ממעל על הארץ הירוק והלח שבו הממהר לכמוש מן השורש

"כי כחציר" - לא יתמידו בהצלחה כי מהר יכרתו כעשב הזה הנכרת במהרה 

מצודת ציון

"ימלו" - ענין כריתה כמו כי אמילם (לקמן קי"ח)

"יבולון" - מלשון בליה ורקבון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורעה אמונה" - תהיה רועה וניזון מן האמונה שהאמנת בה' ולא עשית כמעשה הרשעים לגזול ולעשוק

"בטח בה'" - לזאת אל תתערב עמהם אלא בטח בה' ועשה הטוב ואז תשכון בארץ לאורך ימים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והתענג על ה'" - תהיה מעונג בתפנוקים על משענת ה' והוא יתן לך מה שישאל לבך ר"ל יספיק לך מחסורך אף בדבר התפנוקים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גול על ה'" - גלגל צרכך על ה' ובטח עליו והוא יעשה צורכך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשפטיך" - מה שהלכת בדרך משפט יראה כצהרים

"והוציא" - צדקך יראה כאור כי תקבל גמול 

מצודת ציון

"כצהרים" - מלשון צוהר ואורה והיא עת עמידת השמש בחצי השמים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דום לה'" - קוה לה' ותוחיל לו ולך בתמימות ואל תתערב עם הרשע המצליח ובאיש העושה מחשבות רשע לאסוף הון 

מצודת ציון

"דום" - קוה כמו לאלהים דומי נפשי (לקמן ס"ב)

"והתחולל" - מלשון תוחלת ותקוה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרף מאף" - התרפה מלהתחבר עם בעל אף ועזוב איש חמה ואל תתערב במי שכל מחשבתו אך לעשות הרע 

מצודת ציון

"הרף" - מלשון רפיון

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי וגו'" - סוף הדבר יכרתו הרשעים אבל המקוים לה' יירשו הארץ לאורך ימים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועוד מעט" - אף כי הרשע מצליח לא יהיה לזמן רב כי כשיהיה עוד זמן מעט ואין הרשע וכאשר תתבונן להסתכל על מקומו תראה שאיננו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וענוים" - אבל ענוים יירשו ארץ לאורך ימים ויהיו מעונגים ברוב שלום

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זומם" - הרשע חושב רעה על הצדיק ובקצפו חורק עליו שניו 

מצודת ציון

"זומם" - ענין מחשבה

"וחורק" - ענין שחיקת השנים בהתקצף

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה'" - אבל ה' ישחק על הרשע כי ראה שבא יום מיתתו טרם יעשה הרעה ולא יספיק לעשותה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להפיל" - להפילו מת

"פתחו" - ר"ל הוציאוה מתערה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תשברנה" - לבל יוכלו לירות בהם החצים

"חרבם" - אבל חרבם תבוא בלב הרשעים ההם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טוב" - המעט שיש להצדיק יותר טוב מעושר רב שביד הרשעים 

מצודת ציון

"מהמון" - ענין רבוי

"רבים" - גדולים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי זרועות" - לפי שיושבר חוזק הרשע ולא ישאר עשרו בידו אבל את הצדיקים סומך ה' ומה שיש בידם תתקיים 

מצודת ציון

"זרועות" - ענין חוזק

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימי תמימים" - כמה שנים יחיו

"ונחלתם" - מעט מהטובה שהנחיל להם המקום יהיה שמור אצלם לעולם כל ימי חייהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישבעו" - כי ה' יזמין להם די סיפוקם

"בעת רעה" - כי לא עליהם תהיה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלו" - כי אחר המיתה יכלו בעשן הגיהנם ויהיו כלים

"כיקר כרים" - כהיקר הנעשה לכבשים אשר יפטמו אותם להשמינם למהר עת שחיטתם כן טובות הרשעים בעוה"ז לטרדם לגיהנם 

מצודת ציון

"כיקר" - מלשון יקר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לוה רשע" - כשלא מצא ידו לגזול לוקח בהלואה ואינו משלם והצדיק המלוה אותו חוננו ונותנו לו במתנה לבל יענש בעבורו 

מצודת ציון

"חונן" - חומל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מבורכיו" - כי בעבור כשרון המעשה הזה יגזור אומר ויקם ואת אשר יברכם יירשו הארץ ואת אשר יקללם יכרתו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודרכו" - ה' חפץ דרכו ומצליחו בו

"מה' מצעדי גבר" - מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מה' ר"ל ה' מכונן ומיישר צעדיו 

מצודת ציון

"מצעדי" - דרכיו ופסיעותיו

"כוננו" - מלשון הכנה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יפול" - אף אם הוא יהיה נוטה לא יושלך לארץ 

מצודת ציון

"יפול" - ענין נטייה כמו ותפול מעל הגמל (בראשית כ"ד)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נער וגו'" - ר"ל בנערותי ובזקנותי הסתכלתי לראות הנעשה בצדיק ולא ראיתיו להיות נעזב מכל וכל וזרעו ישאלו לחם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל היום" - לפי שכל הימים היה חונן עניים ומלוה להם ולזה מהראוי שיהיו זרעו לברכה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סור מרע" - לכן סור מרע ועשה טוב ותשכון במנוחה לעולם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אוהב משפט" - לשלם לאיש כגמולו לזה לא יעזוב את חסידיו ויהיו נשמרים לעולם אבל זרע רשעים נכרתו כל אחד לפי גמולו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יהגה" - ידבר

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תמעד" - לזה לא תמעד אשוריו 

מצודת ציון

"תמעד" - ענין החלקה והשמטה

"אשוריו" - רגליו שפוסע בהם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צופה" - מביט לארוב על הצדיק

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהשפטו" - כאשר יהיה הרשע נשפט עם הצדיק בדבר העלילה ששם עליו לא ירשיענו המקום כי יוציא לאור משפטו ויצא זכאי

"בידו" - ביד הרשע

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומתערה" - והוא נשרש כאילן הנטוע מזמן רב והוא רטוב ומלוחלח ור"ל שהיה ממולא בכל טוב

"רשע עריץ" - החזק ברשע 

מצודת ציון

"ומתערה" - נשרש ומעורה וכן ערות על יאור (ישעיהו י"ט)

"אזרח" - ענין אילן הנטוע מזמן רב והוא שאול מלשון כגר כאזרח (ויקרא כ"ד) אשר יאמר על תושב הארץ

"רענן" - רטוב כמו והיה עלהו רענן (ירמיהו י"ז)

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעבור" - פתאום עבר מן העולם והנה איננו

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמר תם" - שמר דרך תם וראה דרך ישר ללכת בו כי יש אחרית טוב לאיש המבקש שלום כל אדם להתנהג עם כל בישרות ובתמימות 

מצודת ציון

"אחרית" - סוף

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחדיו" - כולם כאחד

"אחרית וגו'" - סופם לכריתה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשועת" - אבל תשועת צדיקים הוא מה' והוא מעוזם בעת צרה והוא דבר המתקיים

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חסו בו" - ודרך ה' להושיע את החוסים בו 

מצודת ציון

"ויפלטם" - ויצילם