מ"ג שיר השירים ו ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַחַת הִיא יוֹנָתִי תַמָּתִי אַחַת הִיא לְאִמָּהּ בָּרָה הִיא לְיוֹלַדְתָּהּ רָאוּהָ בָנוֹת וַיְאַשְּׁרוּהָ מְלָכוֹת וּפִילַגְשִׁים וַיְהַלְלוּהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַחַ֥ת הִיא֙ יוֹנָתִ֣י תַמָּתִ֔י אַחַ֥ת הִיא֙ לְאִמָּ֔הּ בָּרָ֥ה הִ֖יא לְיֽוֹלַדְתָּ֑הּ רָא֤וּהָ בָנוֹת֙ וַֽיְאַשְּׁר֔וּהָ מְלָכ֥וֹת וּפִֽילַגְשִׁ֖ים וַֽיְהַלְלֽוּהָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחת היא יונתי" - ומכולם אחת היא הנבחרת לי ליונה תמה שהיא תמימת לב עם בן זוגה

"אחת היא לאמה" - לכנסייתה הרבה מחלוקות בבתי מדרשות כלם לבם להבין תורה על מכונה ואל אמתתה

"ברה היא ליולדתה" - יעקב ראה אותה מטה שלימה בלא פסול והודה וקילס למקום שנאמר (בראשית טו) וישתחו ישראל על ראש המטה

"ראוה בנות" - את ישראל בגדולתה

"ויאשרוה" - ומה הוא קילוסך מי זאת הנשקפה עלינו ממקום הגבוה לנמוך קרויה השקפה כך בית המקדש גבוה מכל ארצות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

משל:

(ט) "אחת היא" אלי יונתי תמתי, אין לי ידידה זולתה. שב לאמר. אבל היא ג"כ אחת לאמה. שלא ילדה עוד האם בת כמוה, והיא ברה ונבחרת ליולדתה. כאילו יולדתה בררה לעצמה היופי והחן הנמצא בתבל וילדה הבת הזאת. עד כי הבנות כולנה ראוה ויאשרוה. וגם מלכות ופלגשים של שלמה הגם שהן צרות לה ראוה ויהללוה:

מליצה:

(ט) אבל "אחת היא" יונתי תמתי הנפש הקדושה היא יחידה ביניהם, אין לה ריע ואחות בין כחות הבשר כולם, כי נבדלת היא מכל תולדות העולם השפל הלזו, אחת היא לאמה (כבר בארנו א' ו') שהגוף יקרא במליצה אם הנפש שהגויה לא הוציאה רעיה כזאת בכל הבנות והכחות אשר הוציאה וגם היא ברה ליולדתה. היא הבר והסולת של הטבע בכללה שאחר שעלתה הטבע מדומם לצומח ומצומח לחי ומחי למדבר אז יצאה בת שמים הלזו המובחרת מכולם, עטרת הנפשות וצפירת הבריאה, עד שהבנות כלנה יאשרו אותה, כי יכירו כל בנות הבריאה שהיא המאושרת מכולם והיא האושר האמיתי, היא לבדה חלק ה' בעולמו, וגם מלכות ופלגשים שהם כחות הגויה כלנה, יהללו אותה כי היא לבדה בלתי בת תמותה היודעת והמשכלת ואין דומה לה בכל כחות הנתלות בגויה:

מדרש רבה (כל הפסוק)


ט.    [ עריכה ]
אחת היא יונתי תמתי אחת זה אברהם, שנאמר: (יחזקאל ל"ג) אחד היה אברהם. אחת היא לאמה זה יצחק, שהיה יחיד לאמו. ברה היא ליולדתה זה יעקב אבינו שהיה ברור ליולדתו שהיה צדיק גמור. ראוה בנות ויאשרוה אלו השבטים שנאמר: (בראשית מ"ה) והקול נשמע בית פרעה. דבר אחר: ראוה בנות ויאשרוה זו לאה, שנאמר (שם ל') באשרי כי אשרוני בנות. מלכות ופלגשים ויהללוה זה יוסף, שנאמר (שם מ"א) ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה, אם אנו מהלכין מסוף העולם ועד סופו אין אנו מוצאין כזה, שנאמר: (שם) אחרי הודיע אלוהים אותך כל זאת וגו': ר' יצחק פתר קרייה בפרשיותיה של תורה שישים המה מלכות אלו שישים מסכתיות של הלכות. ושמונים פילגשים אלו שמונים פרשיות שבתורת כוהנים. ועלמות אין מספר אין קץ לתוספות. אחת היא הן חולקים אלו עם אלו וכלהון דורשין מטעם אחד, מהלכה אחת, מגזירה שוה, מקל וחומר. ר' יודן בר' אלעאי פתר קרייה בעץ חיים ובגן עדן שישים המה מלכות אלו שישים חבורות של צדיקים שיושבות בגן עדן תחת עץ החיים ועוסקות בתורה. תני, עץ חיים מהלך חמש מאות שנה וכל מימי בראשית מתפלגין ויוצאין מתחתיו: רבי יהודה בר' אלעאי אמר: לא סוף דבר גופו, אלא אפילו קורתו מהלך ת"ק שנה. תני תמצית כור תרקב שותה ותמצית כוש מצרים שותה ומצרים מהלך ארבעים יום והיא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, והיא אחד מששים בכוש וכוש מהלך שבע שנים, ועוד והיא אחד מששים בעולם וארכו של עולם ת"ק שנה מהלך ורחבו מהלך ת"ק שנה, והוא אחד מארבע מאות שנה לגיהנם, ומוצא הילוכה של גיהנם שני אלפים מאה שנה. מצינו שכל העולם כלו ככיסוי קדירה לגיהנם, ועולם אחד מששים בעדן, ועדן אין לה שיעור. ושמנים פילגשים אלו שמנים חבורות בינונית שיושבות ועוסקות בתורה חוץ לעץ החיים. ועלמות אין מספר אין קץ לתלמידים. יכול שהן חלוקין זה עם זה? ת"ל: אחת היא יונתי תמתי, כולן דורשין מטעם אחד, מהלכה אחת, מגזירה שוה אחת, מקל וחומר: רבנן פתרי קרייה ביוצאי מצרים שישים המה מלכות שישים אלו שישים רבוא שיצאו מבן עשרים שנה ומעלה. ושמנים פילגשים אלו שמנים רבוא שיצאו ישראל ממצרים מבן עשרים שנה ולמטה. ועלמות אין מספר אין קץ ואין סכום לגרים. ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר: אומות העולם יש להם מנין, ואין להם סכום. יש להם מנין: (בראשית י') בני יפת גומר ומגוג. אבל ישראל יש להם מנין ויש להם סכום הדא הוא דכתיב: (במדבר ג') פקודיהם במספר כל זכר פקודיהם זה המנין במספר, זה הסכום. ודכוותיה: (שמואל ב' כ"ד) ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך וגו'. מספר זה המנין מפקד זה הסכום. אין תימר שאנו מעידין על עצמנו, והלא בלעם הרשע העיד בנו, דכתיב: (במדבר כ"ג) מי מנה עפר יעקב, זה מנין. ומספר את רובע ישראל, זה הסכום: דבר אחר: אחת היא יונתי תמתי זו כנסת ישראל, שנאמר: (שמואל ב' ז') ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אחת היא לאמה שנאמר: (ישעיה נ"א) הקשיבו אלי עמי ולאמי אלי האזינו, לאמי כתיב. ברה היא ליולדתה תרגם ר' יעקב בר אבונה קומי רבי יצחק: בר מינה לית ליולדתה. ראוה בנות ויאשרוה היך מה דאת אמר: (מלאכי ג') ואשרו אתכם כל הגוים. מלכות ופילגשים ויהללוה היך מה דאת אמר: (ישעיה מ"ט) והיו מלכים אומניך: