שיר השירים רבה ו ח


ח.    [ עריכה ]
שישים המה מלכות ר' חייא ציפוראה ורבי לוי פתרי קרייה באומות העולם. ר' חייא אמר: שישים ושמונים הרי מאה וארבעים, ארבעים מהם יש להם לשון ואין להם כתב, וארבעים מהם אין להם לשון ויש להם כתב. ועלמות אין מספר השאר מהם שאין להם לא כתב ולא לשון. יכול אף ישראל כן? ת"ל: (אסתר ח') ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ר' לוי אמר: שישים ושמונים הרי מאה וארבעים, שבעים מהם מכירים אבותיהם ואין מכירים אמותיהם, ושבעים מהם מכירין אמותיהם ואין מכירין אבותיהם. ועלמות אין מספר שאין מכירין אבותיהם ואמותיהם. יכול אף ישראל כן? ת"ל: (במדבר א') ויתילדו על משפחותם לבית אבותם: