שיר השירים רבה ו ט


ט.    [ עריכה ]
אחת היא יונתי תמתי אחת זה אברהם, שנאמר: (יחזקאל ל"ג) אחד היה אברהם. אחת היא לאמה זה יצחק, שהיה יחיד לאמו. ברה היא ליולדתה זה יעקב אבינו שהיה ברור ליולדתו שהיה צדיק גמור. ראוה בנות ויאשרוה אלו השבטים שנאמר: (בראשית מ"ה) והקול נשמע בית פרעה. דבר אחר: ראוה בנות ויאשרוה זו לאה, שנאמר (שם ל') באשרי כי אשרוני בנות. מלכות ופלגשים ויהללוה זה יוסף, שנאמר (שם מ"א) ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה, אם אנו מהלכין מסוף העולם ועד סופו אין אנו מוצאין כזה, שנאמר: (שם) אחרי הודיע אלוהים אותך כל זאת וגו': ר' יצחק פתר קרייה בפרשיותיה של תורה שישים המה מלכות אלו שישים מסכתיות של הלכות. ושמונים פילגשים אלו שמונים פרשיות שבתורת כוהנים. ועלמות אין מספר אין קץ לתוספות. אחת היא הן חולקים אלו עם אלו וכלהון דורשין מטעם אחד, מהלכה אחת, מגזירה שוה, מקל וחומר. ר' יודן בר' אלעאי פתר קרייה בעץ חיים ובגן עדן שישים המה מלכות אלו שישים חבורות של צדיקים שיושבות בגן עדן תחת עץ החיים ועוסקות בתורה. תני, עץ חיים מהלך חמש מאות שנה וכל מימי בראשית מתפלגין ויוצאין מתחתיו: רבי יהודה בר' אלעאי אמר: לא סוף דבר גופו, אלא אפילו קורתו מהלך ת"ק שנה. תני תמצית כור תרקב שותה ותמצית כוש מצרים שותה ומצרים מהלך ארבעים יום והיא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, והיא אחד מששים בכוש וכוש מהלך שבע שנים, ועוד והיא אחד מששים בעולם וארכו של עולם ת"ק שנה מהלך ורחבו מהלך ת"ק שנה, והוא אחד מארבע מאות שנה לגיהנם, ומוצא הילוכה של גיהנם שני אלפים מאה שנה. מצינו שכל העולם כלו ככיסוי קדירה לגיהנם, ועולם אחד מששים בעדן, ועדן אין לה שיעור. ושמנים פילגשים אלו שמנים חבורות בינונית שיושבות ועוסקות בתורה חוץ לעץ החיים. ועלמות אין מספר אין קץ לתלמידים. יכול שהן חלוקין זה עם זה? ת"ל: אחת היא יונתי תמתי, כולן דורשין מטעם אחד, מהלכה אחת, מגזירה שוה אחת, מקל וחומר: רבנן פתרי קרייה ביוצאי מצרים שישים המה מלכות שישים אלו שישים רבוא שיצאו מבן עשרים שנה ומעלה. ושמנים פילגשים אלו שמנים רבוא שיצאו ישראל ממצרים מבן עשרים שנה ולמטה. ועלמות אין מספר אין קץ ואין סכום לגרים. ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר: אומות העולם יש להם מנין, ואין להם סכום. יש להם מנין: (בראשית י') בני יפת גומר ומגוג. אבל ישראל יש להם מנין ויש להם סכום הדא הוא דכתיב: (במדבר ג') פקודיהם במספר כל זכר פקודיהם זה המנין במספר, זה הסכום. ודכוותיה: (שמואל ב' כ"ד) ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך וגו'. מספר זה המנין מפקד זה הסכום. אין תימר שאנו מעידין על עצמנו, והלא בלעם הרשע העיד בנו, דכתיב: (במדבר כ"ג) מי מנה עפר יעקב, זה מנין. ומספר את רובע ישראל, זה הסכום: דבר אחר: אחת היא יונתי תמתי זו כנסת ישראל, שנאמר: (שמואל ב' ז') ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אחת היא לאמה שנאמר: (ישעיה נ"א) הקשיבו אלי עמי ולאמי אלי האזינו, לאמי כתיב. ברה היא ליולדתה תרגם ר' יעקב בר אבונה קומי רבי יצחק: בר מינה לית ליולדתה. ראוה בנות ויאשרוה היך מה דאת אמר: (מלאכי ג') ואשרו אתכם כל הגוים. מלכות ופילגשים ויהללוה היך מה דאת אמר: (ישעיה מ"ט) והיו מלכים אומניך: