מ"ג ישעיהו נח ו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו

מנוקד: הֲלוֹא זֶה צוֹם אֶבְחָרֵהוּ פַּתֵּחַ חַרְצֻבּוֹת רֶשַׁע הַתֵּר אֲגֻדּוֹת מוֹטָה וְשַׁלַּח רְצוּצִים חָפְשִׁים וְכָל מוֹטָה תְּנַתֵּקוּ.

עם טעמים: הֲל֣וֹא זֶה֮ צ֣וֹם אֶבְחָרֵהוּ֒ פַּתֵּ֙חַ֙ חַרְצֻבּ֣וֹת רֶ֔שַׁע הַתֵּ֖ר אֲגֻדּ֣וֹת מוֹטָ֑ה וְשַׁלַּ֤ח רְצוּצִים֙ חָפְשִׁ֔ים וְכָל־מוֹטָ֖ה תְּנַתֵּֽקוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרצובות" - ל' קישור ואיסור

"מוטה" - הטיית משפט

"וכל מוטה תנתקו" - ת"י וכל דין מסטי תסלקון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע", רשע הנטמן ונסתר בחורים ומקום סתר תפתח את חוריו להוציאו החוצה, ר"ל עקר הצום הוא שבעת האסיפה יגלו הרשע של היחידים הנטמן בחורים, כי ביום הצום מי שידע דבר רשע הנעשה בסתר יגיד, וגם "התר אגדות מוטה" המוטה הוא קטן מרשע, נטיה קצת מדרך הישר והוא אינו בחרצב וכיסוי, רק אם הוא באגודה, אם רבים התאגדו והתקשרו לעשות את המוטה הזה בפרהסיא, הגם שעם היחיד אין אתה צריך לדקדק על דבר קטן, לא כן אחר שהוא חטאת הקהל, תתיר האגודה הזאת ותסתר הקבוץ, ומבאר נגד פתח חרצובות רשע תפס משל "ושלח רצוצים חפשים", כי בהתגלות להם מי שהוא עשוק ורצוץ ישלחוהו חפשי, ונגד התר אגודות מוטה, אומר "וכל מוטה תנתקו":


ביאור המילות

"חרצבות". רעהו בתהלות (ע"ג) שרשו לדעתי חור צב, חורים מכוסים, מענין בצבים ובכרכרות, עגלות צב, ועז"א פתח לפתוח הטמון והנסתר והמכוסה בחור:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא זה" - באמת זהו ענין הצום אשר אבחר בו שיפתח ביום ההוא את קשרי הרשע ר"ל לבטל הקשר לבל יעשהו.

"התר אגדות מוטה" - התר קשרי אגודות עצי העול אשר הוכנו לתת על צוארי העניים (דימה נגישת העניים ודחקם כאלו ישימו העול על צוארם).

"ושלח רצוצים חפשים" - העבדים הרצוצים ועשוקים בידך שלחם לנפשם בשנה השבעית ויהיו חפשים.

"וכל מוטה" - כל עצי העול אשר שמתם על צוארם תנתקו מהם ר"ל לא תוסיפו לעשות בהם שום עבודה.

מצודת ציון

"פתח" - ענין התרה

"חרצבות" - ענין קישור ואיסור וכן אין חרצובות למותם (תהלים ע"ג)

"אגודות" - ענין דבר הקשור יחד וכן אגודת אזוב (שמות י"ב)

"מוטה" - ענין עצי העול כמו מוסרות ומוטות (ירמיהו כ"ז)

"רצוצים" - ענין שבירה ונתיצה כמו הרוצצות אביונים (עמוס ד')

"חפשים" - ענין חירות כמו יצא לחפשי חנם (שמות כ"א)

"תנתקו" - ענין העתק והסרה ממקומו