מ"ג ישעיהו כז ט


ט. לָכֵן בְּזֹאת יְכֻפַּר עֲו‍ֹן יַעֲקֹב וְזֶה כָּל פְּרִי הָסִר חַטָּאתוֹ בְּשׂוּמוֹ כָּל אַבְנֵי מִזְבֵּחַ כְּאַבְנֵי גִר מְנֻפָּצוֹת לֹא יָקֻמוּ אֲשֵׁרִים וְחַמָּנִים.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים

מנוקד: לָכֵן בְּזֹאת יְכֻפַּר עֲו‍ֹן יַעֲקֹב וְזֶה כָּל פְּרִי הָסִר חַטָּאתוֹ בְּשׂוּמוֹ כָּל אַבְנֵי מִזְבֵּחַ כְּאַבְנֵי גִר מְנֻפָּצוֹת לֹא יָקֻמוּ אֲשֵׁרִים וְחַמָּנִים.

עם טעמים: לָכֵ֗ן בְּזֹאת֙ יְכֻפַּ֣ר עֲו‍ֹֽן־יַעֲקֹ֔ב וְזֶ֕ה כָּל־פְּרִ֖י הָסִ֣ר חַטָּאת֑וֹ בְּשׂוּמ֣וֹ׀ כָּל־אַבְנֵ֣י מִזְבֵּ֗חַ כְּאַבְנֵי־גִר֙ מְנֻפָּצ֔וֹת לֹֽא־יָקֻ֥מוּ אֲשֵׁרִ֖ים וְחַמָּנִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בכן בדא ישתביקון חובי בית יעקב ודין כל עובדי אסטיות חובוהי בשויותיה כל אבני אגורא כאבנא גיר מנפצן לא יתקימון אשריא וחנסנסיא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן" - גם עתה בזאת היה מתכפר עון יעקב לזכות להגאל כמאז

"וזה כל פרי" - הטוב לו להסיר חטאתו אם ישים כל אבני מזבחות במותיו כאבני גיר מנופצות מדוקדקות וכן (תהלים קלז) ונפץ את עולליך וכן (ירמיהו יג) ונפצתים איש אל אחיו גיר מין צבע הוא

"לא יקומו אשרים וחמנים" - למען לא יקימו להם עכו"ם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לכן בזאת יכפר עון יעקב", שכל הסער הגדול והקצף שהראה עליהם, לא להשמיד היה אך לכפר עונם ע"י שישובו מעונותיהם וכאילו רוחו הקשה ביום סופה וסער וביום ההרג דבר לאמר כי בזאת "יכפר עון יעקב" עונם שעשו במזיד, "וזה" ג"כ "כל" פרי המועיל "להסיר גם חטאתו" שאף השוגג יוסר עד שיטהרו מעונותיהם לגמרי, "בשומו כל אבני מזבח" שהעמידו לע"ז שיהיו דומים כאבני גיר המנופצות, וגם יבטלו האשרים והחמנים. כי זה היה תכלית העונש לא למען האבידם אך למען יחזירם בתשובה, כי בזה יכופר עונם:


ביאור המילות

"יכפר עון, הסר חטאתו". ההבדל בין עון ובין חטא בארתי למעלה (א' ד'), עון מזיד חטא שוגג, ומוסיף שאף השוגג יוסר, גם יש הבדל בין יכופר ובין הסר, כי כבר בארו המבארים שפעל כפר הוא מענין כיסוי, ומשתתף עם שם כפורת שמורה על המכסה, ומציין שמכסה העון לבל יתראה, אבל הסר חטאתו מורה שיוסר לגמרי, ור"ל בזאת שהענישם יכופר העון הקודם ויכוסה, וזה ג"כ פרי המועיל להסר גם השוגג לגמרי בל יהיה במציאות כלל מכאן ולהבא בשומו וכו':

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא יקומו" - ר"ל בתנאי שלא יחזרו לסורם ולא יקימו מעתה אשרים וחמנים

"בשומו" - במה שיתוץ המזבחות העשויות לעבודת כוכבים וישים אבניהם מנופצות כדרך שמנפצים אבני גיר הדק היטב

"וזה כל פרי" - זה יהיה לו פרי טוב להסר ממנו חטאתו להיות נמחל לו

"לכן" - הואיל ורחמי עליו אעשה לו גם זאת להתכפר בדבר קל

מצודת ציון

"גיר" - הוא הסיד וכן על גירא די כתל היכלא (דנייאל ה)

"מנופצות" - ענין רציצה וכתיתה כמו ונפץ הכדים (שופטים ז)

"אשרים" - אילן הנעבד

"וחמנים" - דמות מה עשוי לעבודת החמה