מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורתו ואת כל חקתיו וכל צורתי [צורתיו] וכל תורתו [תורתיו] הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חקתיו ועשו אותם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאִם נִכְלְמוּ מִכֹּל אֲשֶׁר עָשׂוּ צוּרַת הַבַּיִת וּתְכוּנָתוֹ וּמוֹצָאָיו וּמוֹבָאָיו וְכָל צוּרֹתָו וְאֵת כָּל חֻקֹּתָיו וְכָל צורתי [צוּרֹתָיו] וְכָל תורתו [תּוֹרֹתָיו] הוֹדַע אוֹתָם וּכְתֹב לְעֵינֵיהֶם וְיִשְׁמְרוּ אֶת כָּל צוּרָתוֹ וְאֶת כָּל חֻקֹּתָיו וְעָשׂוּ אוֹתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאִֽם־נִכְלְמ֞וּ מִכֹּ֣ל אֲשֶׁר־עָשׂ֗וּ צוּרַ֣ת הַבַּ֡יִת וּתְכוּנָת֡וֹ וּמוֹצָאָ֡יו וּמוֹבָאָ֣יו וְֽכׇל־צוּרֹתָ֡ו וְאֵ֣ת כׇּל־חֻקֹּתָיו֩ וְכׇל־צ֨וּרֹתָ֤ו וְכׇל־תּֽוֹרֹתָו֙ הוֹדַ֣ע אוֹתָ֔ם וּכְתֹ֖ב לְעֵינֵיהֶ֑ם וְיִשְׁמְר֞וּ אֶת־כׇּל־צוּרָת֛וֹ וְאֶת־כׇּל־חֻקֹּתָ֖יו וְעָשׂ֥וּ אוֹתָֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאִם יִתְכַּנָעוּן מִכָּל דַעֲבֵדוּ בְמֶחְזֵיהוֹן צוּרַת בֵּיתָא וְטִקוּסֵיהּ וּמַפְקָנוֹהִי וּמַעֲלָנוֹהִי וְכָל צוּרָתֵהּ וְיַת כָּל גְזֵירָתֵהּ וְכָל צוּרָתֵהּ וְכָל דַחֲזֵי לֵיהּ הוֹדַע יַתְהוֹן וּכְתוֹב לְעֵינֵיהוֹן וְיִטְרוּן יַת כָּל צוּרָתֵהּ וְיַת כָּל גְזֵירָתֵהּ וְיַעְבְּדוּן יַתְהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם נכלמו" - שיתביישו ויכבשו פניהם מכל אשר עשו אז הודע אותם את מה שאני עתיד לעשות להם

"צורת הבית" - וגבול הבנין היאך הוא מלפניו ועד אחריו סדורים לארבע רוחותיו

"ותכונתו" - חשבון תאיו ולשכותיו

"וכל צורותיו" - כרובים ותמורי' ואילי' ואילמים מצאתי וכל צורותיו בתרא לא פורש

"וישמרו" - ילמדו ענייני המדות מפיך שידעו לעשותם לעת קץ מצאתי ראויה היתה ביאה שנייה של עזרא כביאה ראשונה של יהושוע לבא בזרוע ובנס כדדרשינן עד יעבור ובנין זה מאז היה ראוי להם כשעלו מן הגולה לגאולת עולם אלא שגר' החטא שלא הית' תשובתם הוגנת על מנת שלא לחטוא ויצאו ברשות כורש ובנו לעצמן ויש אומרים בבבל נכשלו בנכריות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמרו" - והם ישמרו בלבם כל צורת הבית בכללו ואת כל חוקותיו מה שראוי להשתמש בכל חדר ואז יזכו לעמוד בתחיה ויעשו אותם לעתיד

"וכל תורותיו" - מקום עמידת הכהנים והעם

"וכתוב לעיניהם" - כל הדברים האלה כתוב לעיניהם למען ילמדו בו

"וכל צורותיו" - צורת הפתוחים שעל הקירות והם התמורים והכרובים

"ואת כל חקותיו" - מה שראוי להשתמש בכל חדר וחדר

"וכל צורותיו" - צורת כל חדר וחדר

"ומוצאיו ומובאיו" - מדת הפתחים שיוצאים ובאים דרך בהן

"צורת הבית" - זהו הצורה בכללו כאלו תאמר שיהיה בה היכל ואולם ובית קדשי הקדשים וחצירות ולשכות וצלעות ותאים

"ותכונתו" - מכון עמידת כ"א כאלו תאמר בית קה"ק במערב ואחריו ההיכל וגו' והלשכות והצלעות מזה ומזה וכדומה

"ואם נכלמו וגו'" - ר"ל בתחילת הספור ראה בפניהם אם בעת ההוא כשיזכרו בבניין הראשון הנחרב בעוונם יכלמו מכל המעשים הרעים אשר עשו אז צורת הבית וגו' הודע אותם ואם חזקו פניהם מסלע והכלם לא ידעו אל תוסף דבר עוד בזה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם נכלמו מכל אשר עשו", ר"ל באשר שיבנה הבית במדות ובצורות אלה שראה יחזקאל לא יגיע זמנו עד שיגיע עת התיקון שיטהרו מעונותיהם, לכן ההודעה הזאת תלויה בתנאי אם יכלמו מכל אשר עשו וישובו בתשובה שלימה, כפי הכלל שהעושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עונותיו, ואז "צורת הבית הודע אותם", כי רק אז יבנה הבית הזה. ואמר פה ג' פעמים צורת הבית כי היה להביא שלש צורות.
  • א) הצורה המוכרחת להיות בכל בית שיבנה לה' וא"א בלעדה, והיה בשוה במשכן ובבית ראשון ושני ובבית השלישי, והוא שיהיה בו עזרה והיכל וקדש הקדשים וכן הכלים המוכרחים להיות בכולם, מזבח העולה ומזבח הקטורת וארון ושלחן ומנורה וכדומה.
  • ב) דברים שאינם מוכרחים ויכולים להשתנות כפי הזמן כמו שנשתנו דברים במקדש מן המשכן, ובית שני מן בית ראשון.
  • ג) דברים שהם מיוחדים רק למקדש השלישי שיגיע שעת התיקון ולא יכלו לעשות כמוהו בימי עזרא הגם שידעו מדברי יחזקאל מפני שידעו שעדיין לא הגיע עת התיקון, רק מקצת דברים אשר קבלו מפי הנביאים שיכולים לעשותו דוגמתו, כמ"ש הרמב"ם בה' בהב"ח, על הראשון אמר "צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו" ר"ל הצורה המוכרחת להיות בכל בית ואת החדרים והשערים המוכרחים להיות בכולם, על הבנין המיוחד רק לעתיד ואין יכולים לעשות כמוהו בזה"ז מפני שעניניו הם חקים נעלמים שלא יתגלו עד זמן העתיד, אמר "וכל צורותיו ואת כל חקתיו", שהחקים הם הדברים שטעמם נעלם, ועל הדברים שהם אמצעים בין בנין הראשון ובין בנין השלישי, אשר היו יכולים לעשותם בימי בית שני שבנאו כבית ראשון וכדברים מעין העתיד כמ"ש הרמב"ם מפני שהדברים ההם אינם חקים נעלמים רק תורות שטעמם נודע, אמר "וכל צורותיו וכל תורותיו הודע אותם. וכתב לעיניהם" צוה שיכתוב צורת הבנין העתיד בספר למשמרת לדור אחרון, "וישמרו" ר"ל שאם ישמרו את "כל צורותיו ואת כל חקתיו" להתנהג כפיהם בקדושה ובטהרה ובהטבת המעשים, שיהיו מוכנים אל הצורות האלה שמורים על דבוק ה' ושכינתו בקדש לעולם, אז "ועשו אותם" אז יעשו את "הצורות" ויבנו את בית השלישי ברוח ה' עליהם: