מ"ג יחזקאל יג יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמרת כה אמר אדני יהוה הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי ועשות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאָמַרְתָּ כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הוֹי לִמְתַפְּרוֹת כְּסָתוֹת עַל כָּל אַצִּילֵי יָדַי וְעֹשׂוֹת הַמִּסְפָּחוֹת עַל רֹאשׁ כָּל קוֹמָה לְצוֹדֵד נְפָשׁוֹת הַנְּפָשׁוֹת תְּצוֹדֵדְנָה לְעַמִּי וּנְפָשׁוֹת לָכֶנָה תְחַיֶּינָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאָמַרְתָּ֞ כֹּה־אָמַ֣ר ׀ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֗ה הוֹי֩ לִֽמְתַפְּר֨וֹת כְּסָת֜וֹת עַ֣ל ׀ כׇּל־אַצִּילֵ֣י יָדַ֗י וְעֹשׂ֧וֹת הַמִּסְפָּח֛וֹת עַל־רֹ֥אשׁ כׇּל־קוֹמָ֖ה לְצוֹדֵ֣ד נְפָשׁ֑וֹת הַנְּפָשׁוֹת֙ תְּצוֹדֵ֣דְנָה לְעַמִּ֔י וּנְפָשׁ֖וֹת לָכֶ֥נָה תְחַיֶּֽינָה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי למתפרות כסתות" - קוטרא"ש בלע"ז כמין כסתות קטנות היו תופרות ותולות לנשאלים אליהם על אצילי ידיהם וקוסמות להם באותן כסתות קסם שקרי' ולמי שהם חפצות אומרות קסם טוב ולמי שרוצות אומרות קסם רע

"אצילי" - איישיל"ש בלע"ז

"אצילי ידי" - כמו אצילי ידים וכמו תלמי שדי (הושע יא)

"ועושות המספחות" - על ראשי האנשים אף הם לקסום בהם ולא ידעתי מה הם מתוך שנאמר וקרעתי אותם אומר אני שהן של בגד ויונתן תרגמו פת כומרים וכן תרגם במות טלואות מחפיין פת כומרים

"המספחות" - כמו ספחני נא (שמואל א ב) לישאגמנ"ץ בלע"ז ויש לועזים פלטראיי"ש בלע"ז

"לצודד נפשות" - בהן הן צדות הנפשות לגיהנם שמחזיקות ידי הרשעים לקסום להם שלום ומרפות ידי צדיקים לקסום להם רעה

"הנפשות תצודדנה וגו'" - תמיה היא

"ונפשות לכנה תחיינה" - לכנה כמו לכם שאתנה נוטלות שכר על כך ומתפרנסות בכך

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנפשות" - וכי מהראוי לצודד נפשות של עמי להחטיאם בעון הקסם ולהחיות בזה נפש עצמיכן לקחת על זה שכר להתפרנס בה וכי הגון הדבר שבעבור השכר תחטיאו אנשים

"לצודד נפשות" - ר"ל לרמות אותם להביא עליהם עון אשמה במה שמאמינים בקסמים

"ועושות המספחות" - כעין מטפחות היו עושות לקסום קסמים להשימם על ראש כל קומה ר"ל על ראש כל אדם מהבאים לשאול קסמים (ויקרא האדם קומה על כי הוא לבד הולך בקומה זקופה ולא כן שאר הבריות)

"על כל וגו'" - של הנשאלין

"הוי למתפרות כסתות" - יש להתאונן על המתפרות כסתות וגו' כן היה דרכם לתפור כסתות קטנות והיו תולות להנשאלין על אצילי ידיהם ובאותן כסתות היו קוסמות ולמי שחפצות אומרות קסם טוב ולמי שחפצות אומרות קסם רע 

מצודת ציון

"למתפרות" - מלשון תפירה

"כסתות" - כעין כרים העשוים למצעות המטה ובדרז"ל ובא למעטה בכרים ובכסתות (סוכה ג)

"אצילי" - הם בתי השחי תחת הזרועות וכן תחת אצילות ידיך (ירמיהו לח)

"ידי" - כמו ידים ונפלה המ"ם וכן וקרע לו חלוני (שם כב)

"המספחות" - הוא כמו מטפחות והוא כעין צעיף כמו והמטפחות והחריטים (ישעיהו ג)ולפי שהן נדבקות ונצמדות על הראש אמר מספחות מלשון ספחני נא (שמואל א ב)

"לצודד" - מלשון צדיה ולכידה

"לכנה" - שלכן

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי למתפרות כסתות", שכמו שבקדושה מניחים תפילין על היד כנגד הלב לשעבד תאות ומחשבת הלב לה', ומניחים על הראש כנגד המוח לשעבד כח השכל והמחשבה אליו יתברך, כן היו הנשים הקוסמות "מתפרות כסתות על אצילי היד" במקום תפש"י, והיו קוסמות שהן מצודדות לשם נפשות החיים של העם וכח לבבם שיהיו שבוים תחת רשותם, ללכת אחרי זימה וכל תאוה רעה, "והיו עושות מספחות על ראש כל קומה" לצודד שם כחות המחשבה שיסורו העם אל מחשבות כוזבות להכחיש את ה' ותורתו, על הראשון "אמר הנפשות תצודדנה לעמי" וכי יהיה בכחכם לצודד נפשות עמי תחת רשותכן, ובזה "תחיינה נפשות" השייכות "לכנה" להיות לכם מזון ומחיה, ונגד השני שצודדו מחשבותיהם למינות ולכפירה אמר.

ביאור המילות

"אצילי ידי". בית השחי. וידי כמו ידים, כמו וקרע בו חלוני: