מצודות על יחזקאל יג


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל נביאי ישראל" - על נביאי השקר יאמר

"לנביאי מלבם" - לאלו המתנבאים לבדות מלבם לאמור שמעו דבר ה' כאלו ה' שלחם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון יללה

"הנבלים" - הפחותים ונבזים כמו ונבל נבלה ידבר (שם לב)

"רוחם" - ענין רצון 

מצודת דוד

"הוי" - יש להתאונן על הנביאים האלה הנבלים אשר הולכים אחר רצונם לומר מה שיש עם רצונם ומה שלא ראו בנבואה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כשועלים" - שם חיה מה

"בחרבות" - מלשון חורבה 

מצודת דוד

"כשועלים בחרבות" - כמו השועלים כשהם בחרבות כשאדם בא בפרצת החורבה אין מי עומד למולו לעכבו מליכנס שמה אבל כלם יברחו דרך פרצה אחרת וכמו השועלים ההם כן היו נביאיך אתה ישראל וכאשר יפרש במקרא שלאחריו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בפרצות" - מלשון פרצה ושבר

"ותגדרו גדר" - ענין בנין כותל 

מצודת דוד

"לעמוד" - למען יכלו עמוד במלחמה מול האויב בעת בוא מה' תשלום גמול העון

"ותגדרו" - מלת לא משמשת בשתים לומר לא גדרתם גדר במקום הפרצה ר"ל לא החזרתם את ישראל למוטב לעשות תשובה

"לא עליתם בפרצות" - אתם הנביאים הנבלים לא עמדתם בפרצות לעכב על האויב לבל יבוא ר"ל לא עמדתם בתפלה לעכב הפורעניות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחלו" - מלשון תוחלת ותקוה 

מצודת דוד

"ויחלו" - ר"ל ואיך א"כ מבטיחים תוחלת אל העם שיתקיים הדבר שאומרים

"האומרים" - בדבריהם אמרו נאום ה' ולא כן הוא כי ה' לא שלחם

"חזו שוא" - בשוא נבאו ובכזב קסמו כי גם הקוסם לא ידעהו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומקסם כזב" - ר"ל אף הקסם לא ידעתם

"מחזה" - נבואת שוא נבאתם כי לא היתה נבואה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנני" - הנה אני אלחם אתכם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בסוד" - ענין קבוץ ואסיפה כמו בסוד משחקים (ירמיהו ט

מצודת דוד

"לא יבאו" - בתוך הבאים בזמן הגאולה

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ובכתב וגו'" - להיות נכתב עמהם להחיות בעולם הנצחי כמ"ש כל הכתוב לחיים בירושלים (ישעיהו ד)

"בסוד" - לא יהיו בקבוצת עמי להכנס יחד עמהם להחשב עם ה' כמותם

"ידי" - מכת ידי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הטעו" - מלשון הטעה ומתעה

"חיץ" - הוא מלשון מחיצה המוזכר בדרז"ל

"טחים" - ענין מריחה לסתום הנקב וכן וטח את הבית (ויקרא יד)

"תפל" - כל דבר שאינו מתוקן כל צרכו קרוי תפל וכן היאכל תפל מבלי מלח (איוב ו

מצודת דוד

"ואין שלום" - ר"ל ובשקר הבטיחו השלום כי אין שלום מיועד להם

"והוא בונה חיץ" - כל אחד מהנביאים ההם היה בונה חיץ שהוא כותל לבנים גרועה וחלושה והיא הנבואה שהיו אומרים

"והנם" - והנה הם טחים על הכותל טיח תפל שאינו מתוקן כהלכתו ליפות הכותל ולהחליקו ר"ל מייפים הנבואה במליצה נאותה ומזויפת להיות מקובל על הלב

"הטעו את עמי" - היו מטעים אותם לאמר שלום יהיה לכם ובעבור זה אחזו בדרכם ולא עשו תשובה

"יען וביען" - הכפל לחזק ולומר בעבור זה העון לבד ראוים הם לגמול העונש הזה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"היה" - כמו יהיה

"שוטף" - יורד בחוזק

"ואתנה" - כמו ואתן

"אלגביש" - הוא כמו שתי מלות אל גביש ור"ל אבני ברד דומות אל גביש והוא אבן יקר כמו ראמות וגביש (שם כח) 

מצודת דוד

"היה גשם שוטף" - הנה אם יהיה גשם שוטף וכן אם אתן אני אבני אלגביש שתפולנה עליה וגם רוח סערה שתבקע את הקיר ר"ל אם יבוא אויב חזק יהיה א"כ נראה לכל בטול הנבואה

"אמור וגו' ויפול" - ר"ל אמור על טחי התפל למה אתה טחים הבנין הלא תדעו שיפול ולא יתקיים כלומר מה תועלת מיופי המליצה הלא אין ממש בנבואה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקיר" - הכותל והוא החיץ שזכר 

מצודת דוד

"והנה נפל הקיר" - כשיפול הקיר הלא יאמר מה תועלת היה בטיח ר"ל כשתבוטל הנבואה הלא יאמר מה תועלת ביופי המליצה ומיטב הדבור

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובקעתי" - ר"ל כן אעשה ואבקע את הקיר בחמתי ע"י רוח סערה ובאפי יהיה עליה גשם שוטף ואבני אלגביש אוריד עליה בחמה לכלותה ר"ל אביא אויב חזק ותבוטל הנבואה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והרסתי" - מלשון הריסה ונתיצה

"ונגלה" - מלשון גלוי 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ונפלה" - כאשר תפול הקיר אז גם אתם טחי התפל תכלו בתוכה רוצה לומר כשיבוא האויב ותבוטל הנבואה אז יכלו הנביאים ההם

"והגעתיהו" - את הקיר אגיע עד הארץ כי תפול למטה

"ונגלה יסודו" - על כי תפול הכותל ממעל שעל היסוד יהיה א"כ נראה היסוד

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכליתי" - ענין השלמה 

מצודת דוד

"ואומר לכם" - אז אומר לכם אין הקיר ר"ל הנה לא נתקיימה הנבואה ואין תקומה אל הטחים אותו הם הנביאים ההם כי אז יכלו גם המה

"ובטחים" - ר"ל בהנביאים המייפים נבואת השקר במליצה נאותה ומזויפת

"וכליתי" - אשלים את חמתי בקיר ר"ל אבטל את כל דברי הנבואה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חזון שלום" - נבואה מהבטחת שלום

"ואין שלום" - ר"ל ובשקר יבטיחו כי אין שלום מיועד להם

"נביאי ישראל" - יפרש אמריו לומר הבונים והטחים הם נביאי ישראל וגו'

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המתנבאות מלבהן" - אשר בודות מלב ואומרות בנבואה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למתפרות" - מלשון תפירה

"כסתות" - כעין כרים העשוים למצעות המטה ובדרז"ל ובא למעטה בכרים ובכסתות (סוכה ג)

"אצילי" - הם בתי השחי תחת הזרועות וכן תחת אצילות ידיך (ירמיהו לח)

"ידי" - כמו ידים ונפלה המ"ם וכן וקרע לו חלוני (שם כב)

"המספחות" - הוא כמו מטפחות והוא כעין צעיף כמו והמטפחות והחריטים (ישעיהו ג)ולפי שהן נדבקות ונצמדות על הראש אמר מספחות מלשון ספחני נא (שמואל א ב)

"לצודד" - מלשון צדיה ולכידה

"לכנה" - שלכן 

מצודת דוד

"הנפשות" - וכי מהראוי לצודד נפשות של עמי להחטיאם בעון הקסם ולהחיות בזה נפש עצמיכן לקחת על זה שכר להתפרנס בה וכי הגון הדבר שבעבור השכר תחטיאו אנשים

"לצודד נפשות" - ר"ל לרמות אותם להביא עליהם עון אשמה במה שמאמינים בקסמים

"ועושות המספחות" - כעין מטפחות היו עושות לקסום קסמים להשימם על ראש כל קומה ר"ל על ראש כל אדם מהבאים לשאול קסמים (ויקרא האדם קומה על כי הוא לבד הולך בקומה זקופה ולא כן שאר הבריות)

"על כל וגו'" - של הנשאלין

"הוי למתפרות כסתות" - יש להתאונן על המתפרות כסתות וגו' כן היה דרכם לתפור כסתות קטנות והיו תולות להנשאלין על אצילי ידיהם ובאותן כסתות היו קוסמות ולמי שחפצות אומרות קסם טוב ולמי שחפצות אומרות קסם רע

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותחללנה" - מלשון חלול ובזיון

"בשעלי" - כן יקרא האגרוף וכן מי מדד בשעלו מים (ישעיהו מ)

"ובפתותי" - ענין חתיכות ופריסות כמו פתות אותה פתים (ויקרא ב

מצודת דוד

"בכזבכם" - ר"ל הדברים האלה תאמרו ותשפטו בעת תכזבו אל עמי השומעים כזב ומאמינים לה

"להמית נפשות" - לקסום שוא לשפוט מיתה על נפשות אשר באמת לא תמותנה ולשפוט החיים על נפשות אשר באמת לא תחיינה ולא יהיה א"כ כדבריכן

"ותחללנה" - אתן מחללים אותי בפני עמי להסיר מלבם בטחון ה' ולפנות אל הקסם ואת זה תעשו בשכר מלא אגרוף שעורים ובחתיכות לחם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שם" - ר"ל בהם

"לפורחות" - מלשון הפרחה ועפיפה

"ושלחתי" - כן יאמר על דבר הנעזב לרצון עצמו וכן קן משולח (ישעיהו טז

מצודת דוד

"את נפשים לפורחות" - אמר לתוספת ביאור את הנפשות הנצדות בידכן להוציאן ולהפריחן מן הגוף להיות אבודות בעוונם אותם אשלח חפשי

"ושלחתי" - אז אשלח חפשי את הנפשות אשר אתם מצודדות ר"ל אז לא תוכלו עוד לרמות ולהחטיא

"וקרעתי" - כי אקרע אותם מעל הזרועות אשר שמתן עליהם אותם הכסתות ר"ל שתחרב ירושלים ותתבטל כל התחבולות והכזבים כאלו יקרעו מעל הזרועות והיו כלא היו

"הנני" - הנה אני אפנה אל הכסתות שלכן אשר אתן מצודדות עמהם את הנפשות להחטיא אנשים להוציא ולהפריח מהם נפשותם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למצדה" - מלשון צדיה ולכידה 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - שהכל בידי

"וקרעתי וגו'" - ר"ל גם התחבולה של המטפחות תתבטל כאלו אקרעם והיו כלא היו

"והצלתי וגו'" - לבל יהיו נלכדים בידכן להכשילם בעון הקסם ולתוספת ביאור אמר ולא יהיו עוד בידכן להיות נצודים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הכאות" - ענין שבירה כמו ונכאה לבב (תהלים קט)

"הכאבתיו" - מלשון מכאוב וחלי 

מצודת דוד

"ולחזק" - והיו עוסקות לחזק ידי רשע להבטיחו על השלום והיה זה סבה לבלתי ישוב מדרכו הרע להשיג החיים ע"י התשובה וא"כ עשו רעה גם לצדיק גם לרשע

"יען" - בעבור שהיו משברות לב צדיק לצערו באמרי שקר שאמרו לו מות תמות

"ואני" - אבל אני לא הכאבתי לבו כי לא גזרתי עליו המיתה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - שהכל בידי

"והצלתי וגו'" - לבל יהיו נלכדים בידכן

"וקסם וגו'" - מוסב על שוא לומר וקסם שוא לא תקסמנה

"לא תחזינה" - לא תנבאו עוד שוא