מ"ג דברים לב יח


<< · מ"ג דברים · לב · יח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צוּר יְלָדְךָ תֶּשִׁי וַתִּשְׁכַּח אֵל מְחֹלְלֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
צ֥וּר יְלָדְךָ֖ תֶּ֑שִׁי
וַתִּשְׁכַּ֖ח אֵ֥ל מְחֹלְﬞלֶֽךָ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
דַּחְלַת תַּקִּיפָא דִּי בְּרָאָךְ אִתְנְשִׁיתָא שְׁבַקְתָּא פּוּלְחַן אֱלָהָא דְּעָבְדָךְ׃
ירושלמי (יונתן):
דַחֲלַת תַּקִיפָא דִבְרָא יַתְכוֹן אִתְנַשְׁתּוּן וְאַנְשֵׁיתוּן מֵימַר אֱלָהָא דְעָבַד יַתְכוֹן מְחִילִין מְחִילִין:
ירושלמי (קטעים):
תַּקִיף דִבְרָא יַתְכוֹן אַנְשֵׁיתוּן וּשְׁבַקְתּוּן מֵימַר אֱלָהָא דִבְרָא יַתְכוֹן וְעָבַד יַתְכוֹן מַחֲלִין מַחֲלִין:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשי" - תשכח ור"ד כשבא להיטיב לכם אתם מכעיסין לפניו ומתישים כחו מלהיטיב לכם

"אל מחוללך" - מוציאך מרחם לשום יחולל אילות חיל כיולדה 


רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

תֶּשִׁי – תִּשְׁכַּח. וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ: כְּשֶׁבָּא לְהֵיטִיב לָכֶם, אַתֶּם מַכְעִיסִין לְפָנָיו וּמַתִּישִׁים כֹּחוֹ מִלְּהֵיטִיב לָכֶם (ספרי שיט).
אֵל מְחֹלְלֶךָ – מוֹצִיאֲךָ מֵרֶחֶם, לְשׁוֹן "יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת" (תהלים כט,ט); "חִיל כַּיּוֹלֵדָה" (ירמיהו ו,כד).

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ילדך: כמו ויקטן ילד את אלמודד כמו הוליד:

תשי: תשכח, מן נשה כמו אל תט אל דרכיה מן נטה, והיו"ד בתשי כמו יו"ד מלפניך אל תמחי כמו אל תמחה:

(יט-כ). בניו ובנותיו, בנים לא אמון בם: כאמור למעלה בניו מומם:


ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"צור ילדך תשי" וגם אתה ישורון המעיין בפנותך אל התענוגים תנשה חכמתך וידיעתך בגדלו: " ותשכח אל מחוללך" שהטיב עמך כאמרו אנכי אנכי הוא מנחמכם ותשכח ה' עושך נוטה שמים כו':

אור החיים

לפירוש "אור החיים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

צור ילדך תשי. יתבאר על דרך אומרם ז"ל (זוה"ק ח"ג רז:) בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לברא את האדם נמלך במלאכים ואמרו לפניו מה אנוש וגו' (תהלים ח', ה') ונתעצם ה' נגד דברי המלאכים ובראו והעניש המנגדים ע"כ, ולזה כשישראל עוברים רצונו מחלישים טעם לידתו של אדם, והוא אומרו ילדך תשי:


ותשכח אל מחוללך. תתפרש לשון עדי כדרך אומרו (הושע, ב) ותעד נזמה וחלייתה, והכונה שעשאך מחול עדי על כל הנבראים אפילו על המלאכים כאומרו (תהלים ס"ו, י"ב) הרכבת אנוש לראשינו, או על דרך אומרו (ישעיהו מ"ט, ג') ישראל אשר בך אתפאר, שעשאך עדי לו יתברך ורז"ל אמרו (ספרי) דרשות וכפטיש וגו':

מדרש ספרי

לפירוש "מדרש ספרי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

צור ילדך תשי - אמר להם הקב"ה: עשיתם אותי כאלו אני זכר ומבקש לילד! אלו היתה חיה יושבת על המשבר, לא היתה מצטערת, כענין שנא' מלכים ב יט כי באו בנים עד משבר? ואלו היתה חולה ומבכירה, לא היתה מצטערת, כענין שנאמר ירמיה ד כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה? אלו היו שניים במעיה, לא היתה מצטערת, כענין שנאמר בראשית כא ויתרוצצו הבנים בקרבה? אלו היה זכר שאין דרכו לילד, ומבקש לילד - לא היה צערו כפול ומכופל, כענין שנ' ירמיה ל שאלו נא וראו אם יולד איש זכר?!

ד"א צור ילדך תשי - שכחתם אותי בזכות אבותיכם. וכן הוא אומר ישעיה נא הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם.

ד"א צור ילדך תשי - כל זמן שאני מבקש להיטיב אתכם - אתם מתישים כח של מעלה. עמדתם על הים, ואמרתם שמות טו זה אלי ואנוהו, ובקשתי להיטיב אתכם - וחזרתם ואמרתם במדבר יד נתנה ראש ונשובה מצרים. ועמדתם על הר סיני, ואמרתם שמות כד כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, ובקשתי להיטיב לכם - חזרתם בכם ואמרתם לעגל שמות לב אלה אלהיך ישראל! הוי, כל זמן שאני מבקש להיטיב לכם - אתם מתישים כחו של מעלה:

ותשכח אל מחוללך - ר' מאיר אומר: אל שהחיל בך, אל שנצטער בך. כענין שנ' תהלים מח חיל כיולדה. ר' מאיר אומר: שעשאך מחילים מחילים.

ד"א ותשכח אל מחוללך - אל שהחיל שמו עליך, מה שלא הוחיל שמו על כל אומה ומלכות. וכן הוא אומר שמות כ אנכי ה' אלהיך. ר' נחמיה אמר: אל שעשאך חולים על כל באי העולם - בשעה שאי אתה עושה בתורה; וכן הוא אומר תהלים כט קול ה' על המים... קול ה' יחולל אילות.

ד"א ותשכח אל מחוללך - אל שמוחל לך על כל עוונותיך:

בעל הטורים

לפירוש "בעל הטורים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

תשי. יו"ד קטנה. נתן לך יו"ד דברים, ונסית אותו בי' נסיונות. ולכך יו"ד דיגדל נא, גדולה. לומר לך זכור לאברהם שנסיתו בעשרה נסיונות:

<< · מ"ג דברים · לב · יח · >>