מ"ג דברים כה יגמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ אֶבֶן וָאָבֶן גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹֽא־יִהְיֶ֥ה לְךָ֛ בְּכִֽיסְךָ֖ אֶ֣בֶן וָאָ֑בֶן גְּדוֹלָ֖ה וּקְטַנָּֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
לָא יְהֵי לָךְ בְּכִיסָךְ מַתְקַל וּמַתְקַל רַב וּזְעֵיר׃
ירושלמי (יונתן):
לָא יֶהֱוֵי לְכוֹן בְּנַרְתֵּיקֵיכוֹן מַתְקְלִין דִּנְכִיל מַתְקְלִין רַבְרְבִין לְמֶהֱוֵי זַבִּין בְּהוֹן וּמַתְקְלִין זְעִירִין לְמֶהֱוֵי מְזַבִּין בְּהוֹן:

"גדולה וקטנה" - (ספרי) גדולה כשמכחשת את הקטנה שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה

"גדולה וקטנה" - (ספרי) גדולה כשמכחשת את הקטנה שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה

כלי יקר (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה." "לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה." "אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך; למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך"

יש לדקדק:

אם הפירוש "גדולה" = יותר מן הראוי "וקטנה" = יותר מן הראוי, ושניהם שקר, ושוקל לעצמו בגדולה ולאחרים בקטנה - אם כן קשה, מהו שאמר "אבן שלמה וצדק יהיה לך"? כי תואר "השלימה" קאי וודאי על הקטנה יותר מהראוי, שצריך להשלים חסרונה שתהיה שלמה ובלתי חסרה; ולמה לא אמר דבר המתנגד אל הגדולה? ובעל כרחך אתה צריך לומר שתיבת "וצדק" אמר כנגד הגדולה השקרית. וקשה, הרי הצדק הוא היפך שניהם, "ושלימה" למה לי?

אלא וודאי כך פירושו: ...

שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


וזהו ברפידים = רף ידים, דהיינו חסרי כוח, והיו עייף ויגע, כי לא היו נשואים על כנפי נשרים כמו אלו שבתוך הענן, אשר אין עייף ואין כושל בהם.

ובדרך דרש יש לומר: כשם שפרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" סמוכה לפרשת משקלות, כך אנו עושים פרשת זכור אחרי פרשת שקלים, הבאה לכפרה על עוון העגל שנעשה משקלי זהב, ע"י שהיו להוטים אחר הממון ביותר, כמבואר למעלה פרשת כי תשא. וכל הלהוט אחריו משקר גם במשקלות. ובעוון זה בא המן על ישראל מזרע עמלק בשקלי כסף, ומרדכי ציווה שלא ישלחו ידיהם בביזה לתקן זה, ואין כאן מקומו להאריך בו.


קסב.

לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן . יכול לא יעשה - ליטרא, חצי ליטרא ורביע ליטרא? ת"ל גדולה וקטנה . גדולה שהיא מכחשת את הקטנה - שלא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה.

ר' עקיבא אומר, מנין שלא (יעשה סאה) [יקיים סלע] פחות משקל, ולא דינר פחות מטרפעיקע? ת"ל לא יהיה לך .

ר' יוסי בר' [יהודה] אומר, אם קיימת [ אבן שלמה וצדק , הרי הוא ב יהיה לך . ואם עברת על אבן ואבן ,] הרי הוא ב לא יהיה לך .

<< · מ"ג דברים · כה · יג · >>