רשב"ם על דברים כה

(ו). יקום הבן על שם אחיו: לפי הפשט:

(ט). וחלצה נעלו: לקנות ממנו ירושת אחיו המת כמו שמצינו בבעז דרך ארץ לפי פשוטו:

(יג). גדולה וקטנה: שעושה שני חצאי זקוקים אחד גדול ואחד קטן לרמות בו בני אדם שכששוקל שני חצאי זקוקים ביחד הרי הוא זקוק מצומצם וישר, ולכן אומר אבן שלימה זקוק שלם מצומצם בחתיכה אחת יעשה שלא יוכל לרמות:

(טו). שלימה וצדק: חתיכה אחת ומכוון וישר:

(יח). אשר קרך בדרך: לשון מקרה כמו מן עשה עשך ויכוננך, וכן מן אקרה כה קרך: