לבוש יורה דעה שלב

קיצור דרך: LEV:YD332

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · סימן שלב | >>

סימן שלב בטור יורה דעה ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין מתנות עניים
ובו סעיף אחד:

סימן שלא סעיף אעריכה

 
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה, דפוס פראג שס"ט, סימן של"ב.

שאר מתנות עניים, כגון לקט שכחה ופאה ועוללות – מן התורה אינן נוהגות אלא בארץ ישראל, דכתיב: "ובקצרכם את קציר ארצכם"; וכתיב: "וכי תקצור קצירך בשדך...".

ובכל מקום שחייבים לתת תרומה ומעשרות מדרבנן – חייבים גם כן באלו. וגם באותם המקומות אם אין עניי ישראל מצויין שם ליטלם – אין צריך להניחם. והאידנא אין נוהגין בהן כלל, לפי שהרוב הם גוים; ואם יניחום יבואו גוים ויטלום. לכך אין מן הצורך להאריך כאן.