א עריכה

בד"ה ועוד כדי לסמוך כו' למעשה תמר נ"ב ועוד נראה לי דק"ל מאחר שחוזר על הראשונות א"כ היה לו לכתוב ויביאו יוסף מצרימה כמו שכתוב מתחילה או והמדנים מכרו אותו לפוטיפר וכולו שהוא עניינו של ראשון ממש אלא שבא לומר כאלו סמך כאן מצד עצמו ודוק מהרש"ל:

ג עריכה

בד"ה כי אם הלחם כו' ולכן מה שהקשה כו' נ"ב ואני אומר שבודאי סריס ממש היה וקודם זה המעשה כמו יום או יומים היה נתרפא בסיבה זו כדי שיאמין לאשתו ויתפסוהו וע"י גילגול זה ירדו כל אחיו למצרים כדפירש לעיל אבל מ"מ לא אמר' ששכב עמה אלא עשה עמה חדודין קרובי תשמיש מהרש"ל:

יא עריכה

נ"ב לעשות מלאכתו מה שתרג' אונקלום למבדק בכתבי חושבנ' ולא שאר מלאכה משום דק"ל הלא מ' מלאכות כתובים בתורה ותלמודא בפרק במה טומנין דריש כמנין ל"ט מלאכות ע"כ משני שאינה מלאכה ממש ודוק מהרש"ל: מה שפירש"י דמות דיוקנו של אביו כו' כתבו התו' במסכת סוטה בשם ר' משה הדרשן דדיוקו הוא מדכתיב ואין איש מאנשי הבית שם דמשמע מאנשי הבית לא היה שם איש אבל איש אחר היה שם וזהו דמות דיוקנו ע"כ: