ירושלמי עבודה זרה

מסכת עבודה זרה

לפי הלכות

מסכת עבודה זרה ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי