פתיחת התפריט הראשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


גמרא  רבי יצחק בר נחמן בשם שמואל כל הפסולין אינן פוסלין אלא ביום טוב הראשון בלבד.  תמן אמרין ורובו מצד אחד חוטמו כרובו לפסול:  ניטלה פיטמתו.  תמן אמרין שושנתו.  ור' יצחק בר חקולא אמר פיקא.  ניקב ולא פילש מבפנים כשר.  כהיא דתנינן תמן ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר.  אתרוג הכושי פסול.  הבא מן הכושי כשר.  הירק ככרתן.  רבי זעירא בעא קומי רבי אימי כהן כרתינון או דדמי להן כרתינון אמר להן כהן כרתינון.  אי זהו ירקרק שבירוקים.  ר' לעזר אומר כשעוה וכשושנת קרמל סומכוס אמר ככנפי טווס.  אי זהו אדמדם שבאדומים זהו זהירות עמוקה וכא הוא אמר הכין.  א"ר פינחס שנייא היא תמן דכתיב ירקרק:

מתניתין   שיעור אתרוג קטן ר' מאיר אומר כאגוז ר' יהודה אומר כביצה והגדול כדי שיאחוז את שניהם בידו אחת דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אפי' אחד בשתי ידיו:

גמרא  אתרוג הבוסר ר' עקיבה אומר אינו פרי וחכ"א פרי.  ר' אילא ר' יסא בשם ר' לעזר אתייא דר"ש כשיטת ר"ע רבו כמה דר' עקיבה אמר אתרוג בוסר אינו פרי כן ר"ש אמר אתרוג בוסר אינו פרי.  א"ר יוסה וכי כלש הוא כשר בלולב חייב במעשרות וכל שאינו כשר בלולב אינו חייב במעשרות.  התיבון הרי מנומר הרי הוא גדל בדפוס הרי הוא עשוי ככדור הרי הוא פסול בלולב וחייב במעשרות.