פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ג · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף יד עמוד בעריכה

מתניתין   עלתה חזזית על רובו ניטלה פיטמתו ניקב נקלף נסדק חסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול הירוק ככרתן ר"מ מכשיר ור' יהודה פוסל:

דף טו עמוד אעריכה

גמרא  רבי יצחק בר נחמן בשם שמואל כל הפסולין אינן פוסלין אלא ביום טוב הראשון בלבד.  תמן אמרין ורובו מצד אחד חוטמו כרובו לפסול:  ניטלה פיטמתו.  תמן אמרין שושנתו.  ור' יצחק בר חקולא אמר פיקא.  ניקב ולא פילש מבפנים כשר.  כהיא דתנינן תמן ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר.  אתרוג הכושי פסול.  הבא מן הכושי כשר.  הירק ככרתן.  רבי זעירא בעא קומי רבי אימי כהן כרתינון או דדמי להן כרתינון אמר להן כהן כרתינון.  אי זהו ירקרק שבירוקים.  ר' לעזר אומר כשעוה וכשושנת קרמל סומכוס אמר ככנפי טווס.  אי זהו אדמדם שבאדומים זהו זהירות עמוקה וכא הוא אמר הכין.  א"ר פינחס שנייא היא תמן דכתיב ירקרק: