פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ג · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף טו עמוד אעריכה

מתניתין   שיעור אתרוג קטן ר' מאיר אומר כאגוז ר' יהודה אומר כביצה והגדול כדי שיאחוז את שניהם בידו אחת דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אפי' אחד בשתי ידיו:

גמרא  אתרוג הבוסר ר' עקיבה אומר אינו פרי וחכ"א פרי.  ר' אילא ר' יסא בשם ר' לעזר אתייא דר"ש כשיטת ר"ע רבו כמה דר' עקיבה אמר אתרוג בוסר אינו פרי כן ר"ש אמר אתרוג בוסר אינו פרי.  א"ר יוסה וכי כלש הוא כשר בלולב חייב במעשרות וכל שאינו כשר בלולב אינו חייב במעשרות.  התיבון הרי מנומר הרי הוא גדל בדפוס הרי הוא עשוי ככדור הרי הוא פסול בלולב וחייב במעשרות.

דף טו עמוד בעריכה

מסתברא רבי שמעון יודה לר' עקיבה ר"ע לא יודה לרבי שמעון.  רבי שמעון יודה לר"ע דכתיב פרי ואינו פרי.  ר' עקיבה לא יודה לרבי שמעון הרי מנומר הרי גדל בדפוס הרי הוא עשוי ככדור הרי הוא פסול בלולב וחייב במעשרות.  אנן תנינן כאגוז.  אית תניי תני עד כאגוז.  מאן דאמר כאגוז כאגוז עצמו כשר מאן דאמר עד כאגוז כאגוז עצמו פסול.  אמר רבי יוסה אילו הוה כתיב וכפות תמרים יאות לית כתיב אלא כפות תמרים.  אפילו זה בידו אחת וזה בידו אחת.  אמרו עליו על רבי עקיבה שנכנס לבית הכנסת ואתרוג על כתיפיו: