פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ב · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ח עמוד בעריכה

מתניתין   הסומך סוכתו לכרעי המטה כשיר' ר' יהודה אומ' אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה:

דף ט עמוד אעריכה

גמרא  אמר רבי אימי משם שאין ממעי המיטה לסכך עשרה טפחים.  אמר ר' בא משם שאין מעמידין על גבי דבר טמא.  והא תני מעשה באנשי ירושלים שהיו משלשלין מיטותיהן לפני חלונותיהן והיו מסככין על גביהן.  אין תימר משם שאין מעמידין על גבי דבר טמא הרי מעמידין על גבי דבר טמא.  הוי לית טעמא אלא משם שאין ממעי המיטה לסכך עשרה טפחים: