פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ב · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ח עמוד אעריכה

מתניתין   הישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו א"ר יהודה נוהגין היינו ישינים תחת המטות בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר.  א"ר שמעון מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה אמר רבן גמליאל לזקנים ראיתם טבי עבדי שהוא תלמיד חכם יודע שעבדים פטורין מן הסוכה וישן לו תחת המטה.  ולפי דרכינו למדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו:

גמרא  תמן תנינן אבל פורס הוא ע"ג נקליטי המטה.

דף ח עמוד בעריכה

וכא הוא אומר הכין.  אמר רבי ליעזר תמן הוא וטליתו תחת הסוכה ברם הכא הוא טליתו תחת המטה.  מחלפא שיטתיה דר' יודה תמן הוא אמר המעשה קודם לתלמוד.  וכא הוא אומר הכין.  סבר רבי יודה הישן תחת המטה כישן תחת הסוכה.  כל שכן מחלפה שיטתיה דרבי יודה דתנינן תמן ר' יודא אומר אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשירה הא אם יש דיורין בעליונה התחתונה פסולה.  אמר רבי יוסה תמן יש שם חלל אחר ברם הכא אין כאן חלל אחר.  מחלפה שיטתיה דרבן גמליאל.  דתני טבי עבדו של רבן גמליאל היה נותן תפילין ולא מיחו בידו חכמים וכא מיחו בידו.  שלא לדחוק את החכמים.  אם שלא לדחוק את החכמים ישב לו חוץ לסוכה.  רוצה היה טבי עבדו של רבן גמליאל לשמוע דברי חכמים: