פתיחת התפריט הראשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


גמרא  אמר רבי אימי משם שאין ממעי המיטה לסכך עשרה טפחים.  אמר ר' בא משם שאין מעמידין על גבי דבר טמא.  והא תני מעשה באנשי ירושלים שהיו משלשלין מיטותיהן לפני חלונותיהן והיו מסככין על גביהן.  אין תימר משם שאין מעמידין על גבי דבר טמא הרי מעמידין על גבי דבר טמא.  הוי לית טעמא אלא משם שאין ממעי המיטה לסכך עשרה טפחים:

מתניתין סוכה המדובלל' שצילתה מרובה מחמתה כשירה המעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה כשירה:

גמרא  רב ושמואל חד אמר מדוללת וחורנה אמר מדובללת.  מאן דאמר מדוללת בשצילתה מרובה ומאן דאמר מדובללת בשאין צילתה מרובה.  הדא אמרה צריכין הכוכבים שיהו נראין מתוכה.  ר' לוי בשם רבי חמא בר חנינה בכוכבי חמה שנו:

מתניתין העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשירה ועולין לה ביום טוב בראש האילן או על גבי הגמל כשירה ואין עולין לה ביום טוב שתים בידי אדם ואחת באילן או שתים באילן ואחת בידי אדם כשירה ואין עולין לה בי"ט שלש בידי אדם ואחד באילן כשירה ועולין לה ביום טוב זה הכלל כל שינטל האילן והיא יכולת לעמוד בפני עצמה כשירה ועולין לה ביום טוב: