פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ב · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ט עמוד אעריכה

מתניתין סוכה המדובלל' שצילתה מרובה מחמתה כשירה המעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה כשירה:

גמרא  רב ושמואל חד אמר מדוללת וחורנה אמר מדובללת.  מאן דאמר מדוללת בשצילתה מרובה ומאן דאמר מדובללת בשאין צילתה מרובה.  הדא אמרה צריכין הכוכבים שיהו נראין מתוכה.  ר' לוי בשם רבי חמא בר חנינה בכוכבי חמה שנו: