פתיחת התפריט הראשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


וכא הוא אומר הכין.  אמר רבי ליעזר תמן הוא וטליתו תחת הסוכה ברם הכא הוא טליתו תחת המטה.  מחלפא שיטתיה דר' יודה תמן הוא אמר המעשה קודם לתלמוד.  וכא הוא אומר הכין.  סבר רבי יודה הישן תחת המטה כישן תחת הסוכה.  כל שכן מחלפה שיטתיה דרבי יודה דתנינן תמן ר' יודא אומר אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשירה הא אם יש דיורין בעליונה התחתונה פסולה.  אמר רבי יוסה תמן יש שם חלל אחר ברם הכא אין כאן חלל אחר.  מחלפה שיטתיה דרבן גמליאל.  דתני טבי עבדו של רבן גמליאל היה נותן תפילין ולא מיחו בידו חכמים וכא מיחו בידו.  שלא לדחוק את החכמים.  אם שלא לדחוק את החכמים ישב לו חוץ לסוכה.  רוצה היה טבי עבדו של רבן גמליאל לשמוע דברי חכמים:

מתניתין   הסומך סוכתו לכרעי המטה כשיר' ר' יהודה אומ' אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה: