פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק א · הלכה יב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ח עמוד אעריכה

מתניתין   העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר"א פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין מחצלת קנים מחצלת גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה ר' אליעזר אומר אחת גדולה ואחת קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה:

גמרא   מודה ר' ליעזר לחכמים שאם היתה נתונה על ארבעה אבנים או שהיתה גבוה מן הארץ פותח טפח שהיא כשירה.  תני העושה סוכתו כבית יער הלבנון כשירה.  למי נצרכה לר' ליעזר.  אבא בר ב"ח בשם ר' יוחנן במחצלות אושא שנו.  א"ר ליעזר סתם מחצלות אושא טמאות עד שיעשם אוהלים.  סתם מחצלות טיברייא טהורות עד שיעשם לשכיבה.  ר' יצחק בר חקולה ר"ש בר' הורין כאילין על פתח החנויות שהן טהורות.  הורי ר' אימי ארונה טמאה מהו לסכך בה.  מחלוקת ר' ליעזר וחכמים.  ר' יצחק ב"ר לעזר הורי מדוחק להתיר ראשי מעדנים ולסכך בהן.  תנינן וכן המתיר ראשי מעדנים טהורה ואת אמר הכין:

הדרן עלך פרק סוכה